3). Tư Pháp : Quyền Tư Pháp thuộc về Hiệp Thiên Đài.

Hiệp Thiên Đài quản lý và bảo vệ Luật pháp, giải thích Luật pháp, tổ chức các Tòa Án Đạo để xử trị Chức sắc và tín đồ vi phạm Luật pháp Đạo.

Thập nhị Thời Quân giống như Tối Cao Pháp Viện của chánh quyền Đời.

Bộ Pháp Chánh giống như Bộ Tư Pháp của quyền Đời.