1) Thượng Đế

Nhờ hiện tượng Cơ Bút (Thần Linh học), Đạo Cao Đài xác định sự hiện hữu của Thượng Đế, một Đấng duy nhất, tuyệt đối, toàn tri toàn năng, toàn thiện toàn mỹ, vô thủy vô chung, vô hình vô ảnh, biến hóa vô cùng, đã tạo hóa ra Càn Khôn Vũ Trụ, nhơn loại và vạn vật.