3) Vạn vật

Đấng Thượng Đế hóa sanh ra vạn vật và cho vạn vật tiến hóa để sản sinh ra muôn loài muôn vẻ khác nhau.

Đầu tiên, Đấng Thượng Đế tạo ra loài Vật chất, Kim thạch. Loài nầy tiến hóa lên thành Thảo mộc, Thảo mộc tiến hóa lên Thú cầm, Thú cầm lần lần tiến hóa thành nhơn loại.

Vạn vật luôn luôn biến đổi và tiến hóa không ngừng, tiến hóa từ loài thấp lần lần lên loài cao hơn, từ loài đơn giản lần lần tiến hóa lên loài phức tạp hơn.