4) Luật Tiến hóa

Càn khôn Vũ trụ và vạn vật luôn luôn biến đổi và tiến hoá. Đấng Thượng Đế lập ra Luật Tiến hóa, điều khiển và thúc đẩy sự tiến hóa của khắp Càn Khôn Vũ Trụ, và chính Đấng Thượng Đế cũng ở trong vòng chi phối của Luật Tiến hóa nầy.

Luật Tiến hóa đặt ra 8 nấc tiến hóa tương ứng với 8 phẩm Chơn hồn, từ thấp lên cao là :

- Vật chất Kim thạch hồn
- Thảo mộc hồn
- Thú cầm hồn
- Nhơn hồn
- Thần hồn
- Thánh hồn
- Tiên hồn
- Phật hồn.

Đến Phật hồn rồi còn phải tiến hóa lên Đại hồn, tức là Thiên hồn hay Thái cực, để Phật hồn hiệp nhất với Đại hồn, là đi giáp một chu trình Tiến hóa.

Mỗi chu trình Tiến hóa như vậy có đến hằng triệu năm.

Nhưng sự tiến hóa không dừng lại vĩnh viễn nơi Đại hồn vì như vậy là đứng ngoài Luật Tiến hóa, điều nầy không thể có được, mà lại bắt đầu từ Đại hồn một chu trình tiến hóa mới ở trình độ cao cấp hơn, để cho vũ trụ càng ngày càng tiến hóa, nhân vật càng ngày càng tiến hóa khôn ngoan hơn, đẹp đẽ hơn, tinh vi hơn. (Xem chi tiết : Nhơn sanh quan)