5) Nhơn loại

Nhơn loại được phân ra làm 3 hạng người căn cứ theo nguồn gốc sanh ra :

- Hóa nhân.
- Nguyên nhân.
- Quỉ nhân.

Nguyên nhân : là những người không do sự tiến hóa của loài cầm thú đi lên, mà là những linh hồn do Thượng Đế sanh ra từ lúc khai Thiên, nay cho đầu kiếp xuống trần, có nhiệm vụ khai hóa các Hóa nhân về trí thức và về tinh thần. Các Nguyên nhân còn giữ được Thiên tính, nên được khôn ngoan, sáng suốt và đạo đức.

Hóa nhân : là những người do loài cầm thú cao cấp tiến hóa lên phẩm người. Loài cầm thú cao cấp đó là loài giả nhơn khỉ vượn. Số Hóa nhân nầy chiếm đại đa số trong nhơn loại. Hóa nhân còn mang ít nhiều thú tính, nên trí não còn khờ ngây, chưa biết mùi đạo đức.

Quỉ nhân : là những linh hồn Quỉ vị đầu kiếp nơi cõi trần để tạo thành lực lượng đối kháng với các Nguyên nhân, nhưng mặt khác lại kết hợp với lực lượng các Nguyên nhân, tạo thành một ngẫu lực thúc đẩy vòng quay của bánh xe tiến hoá. Những Nguyên nhân hoặc Hóa nhân làm những tội lỗi nặng nề phạm Thiên điều thì bị đọa vào Quỉ vị, trở thành những linh hồn Quỉ vị.