6) Tam Thể của con người

Các nền tôn giáo từ trước tới nay đều cho rằng, con người chỉ có 2 phần : Thứ nhứt là phần Thể xác hữu hình, Thứ nhì là phần Linh hồn vô hình, còn gọi là tinh thần, và Phật giáo gọi nó là Thần thức.

Nhưng Triết lý của Đạo Cao Đài lại phân tích rõ ra thêm nữa, cho rằng, ngoài 2 phần kể trên, con người còn có một thể nữa có tính cách bán hữu hình, nghĩa là khi thì có hình thể thấy được, khi thì không thấy được. Thể bán hữu hình nầy gọi là Chơn thần, làm trung gian cho phần hữu hình và phần vô hình. Chơn thần nầy còn được gọi là Nhị Xác thân, Xác thân thiêng liêng.

Một con người nơi cõi thiêng liêng chỉ có 2 thể :

Linh hồn, chỉ là một Điểm Linh quang.
Chơn Thần, tức là Xác thân thiêng liêng bao bọc Linh hồn.

Khi con người ở cõi thiêng liêng ấy đầu kiếp xuống cõi trần thì mang thêm một xác thân phàm nơi cõi trần do cha mẹ phàm trần tạo ra và được nuôi dưỡng bằng vật chất nơi cõi trần. Chơn thần và Linh hồn lúc bấy giờ ẩn trong thể xác phàm nầy.

Cho nên một con người nơi cõi trần có 3 thể :

- Linh hồn(vô hình)
- Chơn thần (bán hữu hình)
- Xác phàm (hữu hình) bao bọc Chơn thần và Linh hồn.

Khi thể xác phàm chết đi, nó sẽ tan rã trở về đất, còn Chơn thần và Linh hồn thì xuất ra khỏi thể xác, bay trở về cõi thiêng liêng.