7) Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu

Khi Đấng Thượng Đế phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi : Dương Quang và Âm Quang, thì Thượng Đế làm chủ Dương Quang, còn Âm Quang chưa có ai làm chủ, nên Thượng Đế hoá thân ra Đức Phật Mẫu để làm chủ Âm Quang.

Linh hồn của mỗi người chỉ là một điểm Linh quang do Thượng Đế chiết ra từ khối Đại Linh quang Thái Cực của Ngài để ban cho mỗi người, do đó Đấng Thượng Đế là CHA của Linh hồn, nên được gọi là Đại Từ Phụ.

Chơn thần của mỗi người do Đức Phật Mẫu tạo nên, do đó Đức Phật Mẫu là MẸ của Chơn thần, nên loài người gọi Đức Phật Mẫu là Đại Từ Mẫu.

Con người nơi cõi thiêng liêng đầu kiếp xuống cõi phàm trần, mang thêm xác thân phàm do cha mẹ phàm trần tạo nên.

Cho nên,mỗi một người nơi cõi trần đều có :

- Cha mẹ phàm trần riêng của mỗi người.
- Hai Đấng CHA MẸ chung thiêng liêng cho tất cả mọi người là Đấng Thượng Đế và Đức Phật Mẫu, gọi là Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu.

Theo Luật Tiến hóa, các Đấng Thần Thánh Tiên Phật đều do nhơn loại tu hành tiến hóa mà thành. Bát hồn nơi cõi thiêng liêng đầu kiếp xuống cõi trần làm chúng sanh (vật chất kim thạch, thảo mộc, thú cầm, nhơn loại). Cho nên, nơi cõi trần là chúng sanh, nhưng nơi cõi thiêng liêng là Bát hồn, đều do Thượng Đế và Đức Phật Mẫu đào tạo.

Do đó, Đấng Thượng Đế và Đức Phật Mẫu cũng là Đại Từ Phụ và Đại Từ Mẫu của các Đấng Thần Thánh Tiên Phật, tức là của Bát phẩm Linh hồn nơi cõi thiêng liêng và của chúng sanh nơi cõi trần .

Đức Chí Tôn Thượng Đế giáng cơ có nói rằng : “ Các con là Thầy, Thầy là các con” (Thầy là tiếng tự xưng của Đức Chí Tôn). Câu nói trên của Đức Chí Tôn mở ra một Triết lý rất mới mẻ và sâu sắc.