9) Ngũ Chi Phục Nhứt

Các nền tôn giáo thời Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ, tuy số lượng có nhiều, nhưng tựu chung đều nằm trong 5 con đường lớn (Đại Đạo) với 5 cấp tiến hoá đến Thượng Đế. Năm con đường lớn đó gọi là Ngũ Chi Đại Đạo, gồm :

- Phật đạo : có đạo Bà-La-Môn, Phật giáo của Đức Phật Nhiên Đăng, Thích giáo của Đức Phật Thích Ca, Pythagore giáo.

- Tiên đạo : có Lão giáo, Dương Châu, Mặc Địch. . .

- Thánh đạo : có Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo với 2 Chi phái lớn là đạo Tin Lành, và Chính Thống giáo.

- Thần đạo : có Hy Lạp Phong Thần, Ai Cập Phong Thần, Trung Hoa Phong Thần, Thần đạo Nhựt Bổn.

- Nhơn đạo : có Nho giáo, Socrate, Platon, . . .

Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ Độ là 2 thời kỳ mà Đức Chí Tôn cho nhiều Đấng Giáo chủ xuống trần mở đạo cứu đời. Đó là thời kỳ “Nhứt bổn tán vạn thù”.

Đến thời Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn qui các mối đạo về một mối gọi là Ngũ Chi phục nhứt, ấy là thời kỳ “Vạn thù qui nhứt bổn”, và chính mình Đức Chí Tôn làm CHA chưởng quản tất cả. Như vậy, chúng ta thấy, Tam giáo qui nguyên nằm trong Ngũ Chi phục nhứt.