10) Thiên Nhãn, một biểu tượng đại đồng

Trong Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn dạy vẽ hình Thiên Nhãn để thờ, tức là dạy thờ biểu tượng Con Mắt, tượng trưng Thượng Đế.

Việc thờ biểu tượng nầy có 2 lý do :

- Đức Chí Tôn là Thái Cực, do Hư Vô chi Khí biến sanh, nên Đức Chí Tôn không có hình ảnh chi hết, chỉ vẽ hình Con Mắt tượng trưng để chỉ rằng : Trời cao có mắt, Thượng Đế luôn luôn dòm ngó săn sóc con cái của Ngài là toàn thể nhơn loại.

- Biểu tượng Con Mắt có ý nghĩa đại đồng. Bất cứ sắc dân nào, dân tộc nào cũng biết vẽ Con Mắt để thờ, và vẽ hình Con Mắt không có tính cách phân biệt chủng tộc, quốc gia, nên có tính cách đại đồng.

Như Phật giáo vẽ hình Đức Phật Thích Ca để thờ, mà Phật Thích Ca là người Ấn Độ; Thiên Chúa giáo tạo hình Đức Chúa Jésus để thờ, mà Chúa Jésus là người Do Thái, Nho giáo thờ Đức Khổng Tử, mà Khổng Tử là người Tàu. Do đó mà còn tính cách phân biệt về dân tộc và quốc gia, là thờ người ngoại quốc.

Vẽ hình Con Mắt để thờ thì tránh được các sự phân biệt kể trên.

Mở Đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn dạy thờ Con Mắt là có ý muốn cho nhơn loại không còn phân biệt nhau về quốc gia hay về chủng tộc, nhìn nhận Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu là 2 Đấng CHA MẸ chung thiêng liêng, nên toàn cả nhơn loại đều là anh em một nhà, cần phải thương yêu giúp đỡ nhau, tạo nên một xã hội đại đồng huynh đệ.

Dân tộc Việt Nam chỉ là một dân tộc lãnh sứ mạng của Đức Chí Tôn để thực hiện đại đồng trên toàn thế giới .