11) Tiểu Thượng Đế

Thượng Đế tạo ra con người và ban cho con người tất cả những gì mà Thượng Đế có. Thượng Đế rút ra từ cái vĩ đại huyền diệu của Ngài, mỗi thứ một điểm nhỏ, ban cho con người, rồi che phủ lên đó một bức màn vô minh, đặt con người ở giữa sự Thiện và sự Ác, giữa Chánh và Tà, giữa sự Yêu và sự Ghét, để con người học hỏi, chứng nghiệm hiểu biết tất cả các thứ bài học từ trược đến thanh mà tiến hóa.

Do đó, con người chính là một Tiểu Thượng Đế.

Tiểu Thượng Đế học hỏi, tiến hóa mãi, qua rất nhiều kiếp, để cuối cùng đi hết các nấc thang tiến hóa, trở về hiệp nhứt cùng Thượng Đế, Tiểu hồn hiệp nhứt Đại hồn.