Nhơn sanh quan

Nhơn sanh quan là một hệ thống tư tưởng Triết học xem xét về nguồn gốc của con người, sự sống và sự chết, về mục đích và ý nghĩa của đời sống con người.

Về Nhân sinh quan, Triết học phân ra 2 nhóm có tư tưởng đối lập nhau :

- Nhơn sinh quan Duy Vật do 2 Triết gia Marx và Engels chủ trương, không công nhận con người có Linh hồn, đưa đến thuyết Cộng Sản Vô Thần.

- Nhân sinh quan Duy Tâm do các Triết gia Socrate, Platon, Hégel, . . . và nhất là các nhà tôn giáo chủ trương, công nhận con người có một Linh hồn bất diệt, đưa đến thuyết Tư bản Tự Do.

Sau đây, chúng tôi xin trình bày Nhân sinh quan của Đạo Cao Đài.

Nhân sinh quan của Đạo Cao Đài là một Nhân sinh quan triết học Duy Linh Duy Nhất, vượt lên trên 2 quan niệm Duy Tâm và Duy vật vừa kể trên, mà còn dung hợp được 2 khuynh hướng nầy. Nhân sinh quan của Đạo Cao Đài sẽ giải đáp một cách minh bạch các vấn đề sau đây :

- Nguồn gốc của loài người. Con người từ đâu tới ?
- Con người có Linh hồn không ? Linh hồn là gì ?
- Khi thể xác chết đi, Linh hồn xuất ra đi về đâu ?
- Con người đầu thai xuống cõi trần bằng cách nào ?
- Thượng Đế là ai ? Sự liên hệ giữa Thượng Đế và con người.
- Mục đích của cuộc sống.
- Thiên đàng và Địa Ngục.