c). 8 Nguyên tử đầu tiên.

Ba loại hạt nhỏ (vi tử) : e, p, n luôn luôn xoay chuyển để tiếp tục kết hợp với nhau, lần lượt từ ít đến nhiều, để tạo thành 8 Nguyên tử đầu tiên đứng đầu Bảng Phân loại Tuần hoàn các Nguyên tố.

Các Proton (p) và Neutron (n) nặng hơn Électron (e) rất nhiều nên làm Nhân nguyên tử, còn Électron (e) thì nhẹ nên quay chung quanh Nhân. Hễ trong Nhân có bao nhiêu Proton p thì bên ngoài cũng phải có bấy nhiêu Électron e để cho điện tích của Nguyên tử luôn luôn được trung hòa. Số Neutron trong Nhân thì có số lượng tăng dần.

8 Nguyên tử đầu tiên được tạo thành, đánh số thứ tự từ 0 đến 7, có tên, ký hiệu và cơ cấu sau đây :

0. Hélium ký hiệu He gồm có : 2e 2p 2n
1. Lithium - Li - 3e 3p 4n
2. Bérylium - Be - 4e 4p 5n
3. Bohr - B - 5e 5p 6n
4. Carbone - C - 6e 6p 6n
5. Nitrogène - N - 7e 7p 7n
6. Oxygène - O - 8e8p 8n
7. Fluor - F - 9e 9p 10n

Xem như thế, 8 Nguyên tử được tạo thành đầu tiên chính là Bát Quái, do Tứ Tượng biến sanh, và được so sánh như sau :

CHẤN CÀN ĐOÀI LY TỐN KHẢM CẤN KHÔN
He Li Be B C N O F

Càn có tính thuần Dương, đối chiếu với nguyên tử Lithium (Li) có tính dương điện mạnh nhứt.

Khôn có tính thuần Âm, nên đối chiếu với nguyên tử Fluor (F) có tính âm điện mạnh nhứt.