d).Các Nguyên tử khác trong Bảng Phân loại Tuần hoàn.

Sau khi đã tạo thành 8 Nguyên tử đầu tiên, các vi tử e, p, n tiếp tục kết hợp với nhau với số lượng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng phức tạp để tạo thành một loạt các nguyên tử to lớn hơn, có tính chất đại cương gần giống như tính chất của 8 nguyên tử đầu tiên, tạo thành 8 nhóm nguyên tử, đánh số từ 0 đến 7, kể ra sau đây :

Tên nhóm : 0 1 2 3 4 5 6 7
8 nguyên tử đầu: He Li Be B C N O F
Ne Na Mg Al Si P S Cl
Ar K Ca Ga Ge As Se Br
Kr Rb Sr In Sn Sb Te I
Xe Cs Ba Tl Pb Bi Po At
. . . . . . . . . . . . . . . .

Hiện nay, các nhà khoa học đã tìm ra được 105 loại nguyên tử khác nhau nằm trong 8 nhóm kể trên. Ngoài ra, mỗi nhóm còn có một nhóm phụ mà các nguyên tử có cấu tạo phức tạp, không tiện kể ra đây.

Số 105 loại nguyên tử nầy kết hợp lại với nhau, tùy theo chất, để tạo thành các Đơn chất, và các Hợp chất, từ đơn giản đến phức tạp. Các Đơn chất và các Hợp chất tạo thành hệ thống vật chất trong Càn Khôn Vũ Trụ với muôn hình muôn vẻ với muôn màu sắc phong phú khác nhau.

Tám nguyên tử được hình thành đầu tiên ấy tương ứng với Bát Quái, vận chuyển và biến hóa vô cùng để tạo thành Càn Khôn Vũ Trụ và vạn vật.