c). Thập nhị Thiên - Cửu Trùng Thiên.

- Thập nhị Thiên là 12 từng Trời.
- Cửu Trùng Thiên là 9 từng Trời.
- Cửu Trùng Thiên nằm trong Thập nhị Thiên.

Dưới Tam thập lục Thiên là Thập nhị Thiên. Trong Thập nhị Thiên, bên trên có 3 từng Trời, kể ra :

- Hỗn Nguơn Thiên, do Đức Phật Di-Lạc chưởng quản.
- Hội Nguơn Thiên, cũng do Đức Phật Di-Lạc chưởng quản.
- Hư Vô Thiên, do Đức Phật Nhiên Đăng chưởng quản.

Trong từng Trời Hư Vô Thiên có Ngọc Hư Cung, là nơi họp triều đình của Đức Chí Tôn, để điều hành toàn cả các hoạt động trong Càn Khôn Vũ Trụ. Các Đấng Thần Thánh Tiên Phật họp Đại Hội để lập Thiên Điều cai quản Càn khôn.

Dưới 3 từng Trời nầy là Cửu Trùng Thiên, kể ra :

- Tạo Hóa Thiên, do Đức Phật Mẫu chưởng quản.
- Phi Tưởng Thiên, do Đức Từ Hàng Bồ Tát chưởng quản.
- Hạo Nhiên Thiên, do Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưởng quản.
- Từng Trời thứ 6 : Kim Thiên,
- Từng Trời thứ 5 : Xích Thiên,
- Từng Trời thứ 4 : Huỳnh Thiên,
- Từng Trời thứ 3 : Thanh Thiên,
- Từng Trời thứ 2 có Vườn Đào Tiên,
- Từng Trời thứ 1 có Vườn Ngạn Uyển.

Thập nhị Thiên là nơi làm việc của các Đấng Thần Thánh Tiên Phật, điều hành tất cả các hoạt động của Càn Khôn Vũ Trụ và sự tiến hóa của Vạn linh.