7. Tổng Kết về Vũ Trụ Quan.

Vũ trụ của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế gồm có 2 phần : Hữu Hình và Vô Hình.

Phần Vô hình rất quan trọng vì nó điều khiển toàn bộ các hoạt động của Phần Hữu hình.

Phần Vô hình ở tại vùng Trung tâm của Vũ trụ.

Phần Hữu hình nằm bên ngoài Phần Vô hình, và luôn luôn có chuyển động xoay tròn đều hòa và liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ.

Phần Vô hình gồm : Tam thập lục Thiên (36 Từng Trời), Thập nhị Thiên (12 Từng Trời), và 2 Tứ Đại Bộ Châu Thượng và Hạ.

Phần Hữu hình gồm 3072 ngôi sao, chia ra : Tam thiên thế giới (3000 Thế giới) ở bên trên và Thất thập nhị Địa (72 Địa cầu) ở bên dưới.

Trong khoảng không gian bao la không cùng tận, Càn khôn Vũ trụ của Đức Chí Tôn là một khối cầu vĩ đại, trong đó có chứa 3072 ngôi sao.

Để có thể hình dung được các thành phần của Vũ trụ nầy, chúng ta tưởng tượng và so sánh với cái hột gà :

- Cái ngòi ở giữa tròng đỏ hột gà là Trung tâm Vũ trụ.
- Phần tròng đỏ hột gà là Phần Vô hình của Vũ trụ.
- Phần tròng trắng hột gà là Phần Hữu hình của Vũ trụ.
- Vỏ của hột gà là biên giới của Vũ trụ.

Sau đây là Bảng Tóm tắt cơ cấu thành phần của Càn khôn Vũ trụ của Đức Chí Tôn, kể từ Trung tâm Vũ trụ ra đến bên ngoài biên của Vũ trụ

1. TAM THẬP LỤC THIÊN
    Tam Thiên Vị
    33 Từng Trời

2. THẬP NHỊ THIÊN
    Hỗn Nguơn Thiên
    Hội Nguơn Thiên
    Hư Vô Thiên

    Cửu Trùng Thiên (9 Từng Trời)

3. TỨ ĐẠI BỘ CHÂU THƯỢNG
    . Bắc Đại Bộ Châu
    . Đông Đại Bộ Châu
    . Nam Đại Bộ Châu
    . Tây Đại Bộ Châu

4. TAM THIÊN THẾ GIỚI

5. TỨ ĐẠI BỘ CHÂU HẠ
    .Bắc Cù Lư Châu
    .Đông Thắng Thần Châu
    .Nam Thiện Bộ Châu
    .Tây Ngưu Hóa Châu

6. THẤT THẬP NHỊ ĐỊA