B. Nghi tiết cúng Tiểu Đàn tại Thánh Thất.
ID026571 - Tiết : B. Nghi tiết cúng Tiểu Đàn tại Thánh Thất. 🖶 Print this Tiết
Chương : 6. Tứ Thời là gì ?
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

B. Nghi tiết cúng Tiểu Đàn tại Thánh Thất.

Tiểu Đàn tại Thánh Thất thường cúng lúc 12 giờ trưa.

Các nghi tiết Tiểu đàn đơn giản hơn nhiều so với Đại Đàn, vì không lập ngoại nghi, không Chức việc quì ngoại nghi, Lễ sĩ không điện, Nhạc Tấu Quân Thiên đờn 3 bài.

Do đó, trong Nghi tiết Tiểu đàn, bãi bỏ các mục :

- Điện hương - Chỉnh Tiên hoa - Chước tửu - Điểm trà.

Tiểu đàn, bỏ bớt 8 mục, còn lại : 49 mục.

Nghi tiết Tiểu đàn tại Thánh Thất :

1.Tịnh túc thị lập.

2.Chấp sự giả các tư kỳ sự.

3.Lôi Âm Cổ khởi.

4.Bạch Ngọc Chung minh.

5.Cung thành thứ tự Chức sắc nhập đàn.

6.Nội nghi tựu vị.

7.Thiên phong dĩ hạ các tư kỳ vị.

8.Nhạc Tấu Quân Thiên. (Nhạc tiếp giá rồi đờn 3 bài)

9.Nghệ hương án tiền.

- (4 Lễ sĩ đăng đài, một bên có bó hương 5 cây, một bên có lư trầm, bưng đi vào nội nghi, đi thường, không điện, đứng hai bên CSCĐ, quay mặt vào giữa).

10.Giai quì. (Tất cả mọi người trong đàn đều quì xuống, trống đổ cho 4 lễ sĩ đăng đài quì, lễ sĩ trao bó hương cho CSCĐ và trao lư trầm cho vị Chức sắc nữ phái quì kế bên).

11.Phần hương.

12.Thành kính tụng Niệm Hương chú.

13.Thượng hương.

- (Trong lúc 2 tiếp lễ đem bó hương và lư trầm lên bàn thờ thì trống đổ cho 4 lễ sĩ đứng lên, trở bộ đi trở xuống).

14.Cúc cung bái. (Lạy Đức Chí Tôn)

15.Thành kính tụng Khai Kinh chú.

16.Thành kính tụng Ngọc Hoàng Kinh.

17.Cúc cung bái. (Lạy Đức Chí Tôn 3 lạy 12 gật niệm chú)

18.Thành kính tụng Phật giáo Tâm kinh.

19.Cúc cung bái. (Lạy Đức Nhiên Đăng Cổ Phật)

20.Thành kính tụng Tiên giáo Tâm kinh.

21.Cúc cung bái. (Lạy Đức Thái Thượng Đạo Tổ)

22.Thành kính tụng Thánh giáo Tâm kinh.

23.Cúc cung bái. (Lạy Đức Khổng Thánh).

24.Cung hiến Tiên hoa.

- (4 lễ sĩ đăng đài bưng bình hoa và dĩa quả đi lên nội nghi, đi thường, không điện, vào đứng 2 bên CSCĐ, day vào giữa)

25.Quì. (4 lễ sĩ đăng đài quì xuống, trao bình hoa cho CSCĐ, và trao dĩa quả cho vị Chức sắc nữ quì kế bên).

26.Điện Tiên hoa.

- (CSCĐ hai tay cầm bình hoa xá 3 xá, đưa lên trán cầu nguyện Dâng Hoa, mọi người trong đàn cùng cầu nguyện Dâng Hoa, rồi CSCĐ cung kính nângbình hoa lên ngang trán trong lúc đồng nhi thài bài Dâng Hoa)

27.Thượng Tiên hoa. (CSCĐ cầm bình hoa xá 3 xá, rồi trao cho 2 tiếp lễ đem hoa và quả lên đặt trên bàn thờ, trống đổ, 4 lễ sĩ đứng dậy, trở bộ quay lại, đi xuống).

28.Cúc cung bái. (Lạy Đức Chí Tôn 1 lạy 4 gật, niệm chú)

29.Cung hiến Tiên tửu.

- (Giống như mục 24, nhưng dâng ly rượu và nhạo rượu)

30.Quì.

31.Điện Tiên tửu. (Giống mục 26)

32.Thượng Tiên tửu.

33.Cúc cung bái. (Lạy Đức Chí Tôn 1 lạy 4 gật, niệm chú)

34.Cung hiến Tiên trà.

- (Giống như mục 24, nhưng dâng tách trà và bình trà)

35.Quì.

36.Điện Tiên trà.

37.Thượng Tiên trà.

38.Cúc cung bái. (Lạy Đức Chí Tôn 1 lạy 4 gật, niệm chú)

39.Sớ văn thượng tấu.

40.Quì.

41.Thành độc Sớ văn.

42.Cung phần Sớ văn.

43.Cúc cung bái. .

- (Sau khi đốt sớ thì lạy và niệm danh Đấng ghi trong lòng sớ, chỗ Ngưỡng nguyện, hay Ngưỡng vọng : Thí dụ như :

-Ngưỡng vọng Vô Trung Từ Phụ : chúng ta lạy Đức Chí Tôn 3 lạy 12 gật, mỗi gật niệm câu chú của Thầy.

-Ngưỡng nguyện Đức Hộ Pháp : chúng ta lạy Đức Hộ Pháp 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn. vv….

44.Thành tâm tụng Ngũ Nguyện.

45.Cúc cung bái. (Lạy Đức Chí Tôn 3 lạy 12 gật niệm chú)

46.Hưng bình thân.

47.Cung thành thứ tự phân lập lưỡng ban.

48.Hiệp Thiên Đài Chức sắc nhập nội nghi.

49.Lễ thành.

Tiểu đàn cúng tại Thánh Thất có tất cả 49 Nghi tiết.