C. Nghi tiết cúng Tứ Thời tại Thánh Thất.
ID026572 - Tiết : C. Nghi tiết cúng Tứ Thời tại Thánh Thất. 🖶 Print this Tiết
Chương : 6. Tứ Thời là gì ?
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

C. Nghi tiết cúng Tứ Thời tại Thánh Thất.

Tại Thánh Thất, cúng Tứ Thời vào 4 thời điểm : Tý (0 giờ), Ngọ (12 giờ), Mẹo (6 giờ) và Dậu (18 giờ).

Cúng Tứ thời tại Thánh Thất có nghi tiết giống y như cúng Tứ thời tại tư gia, chỉ khác là lúc khởi đầu thời cúng có dộng chuông và kệ chuông I - II, và lúc sau cùng có kệ chuông và dộng chuông bãi đàn.

Diễn tiến : Đúng giờ cúng, trên Bạch Ngọc Chung Đài, vị Chức việc khởi dộng chuông nhứt.

Trước hết dộng 3 tiếng chuông, kệ 3 câu, mỗi câu dộng 1 tiếng chuông. Bài kệ chuông nhứt :

Văn chung khấu hướng huệ trưởng càn khôn.
Pháp giới chúng sanh đồng đăng bỉ ngạn.
Án dà ra đế dạ ta bà ha.

Khi hết chuông nhứt, các Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ tham dự cúng Tứ thời đi vào chánh điện, sắp hàng hai bên, nam nữ đứng đối diện nhau, tay bắt ấn Tý, chờ nghe chuông nhì.

Kệ chuông nhì, dứt mỗi câu thì dộng 1 tiếng :

Nhứt vi u ám tất giai văn.
Nhứt thiết chúng sanh thành chánh giác.
Án dà ra đế dạ ta bà ha.

Người hầu chuông nơi chánh điện gõ 3 tiếng chuông, hai bên xá đàn 1 xá, bước vào trong, nhìn lên Thiên bàn, gõ chuông 3 lần, xá 3 xá, quì xuống.

Gõ chuông lấy dấu Phật Pháp Tăng, thỉnh Thánh ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(giống y như khi cúng Tứ thời tại tư gia)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Khi đến phần Dâng Tam bửu, tùy theo thời mà thài.

- Cúng khuya và trưa : thài bài Dâng Rượu.

- Cúng sáng và chiều : thài bài Dâng Trà.

- Khi cúng có Dâng sớ (sớ tân cố, sớ tuần cửu, sớ tiểu tường, đại tường, vv . . .) : thài đủ 3 bài : Dâng Hoa, Dâng Rượu, Dâng Trà.

Dù thài dâng 1 bửu hay thài dâng đủ 3 bửu, chúng ta cũng cứ cầu nguyện dâng đủ Tam bửu lên Đức Chí Tôn vì đây là Bí pháp giải thoát chúng ta khỏi luân hồi :

“Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát,
Nam mô Tam Tông Chơn Giáo,
Nam mô Tam Trấn Oai Nghiêm,
Nam mô chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần.
Con xin dâng cả thể xác, chơn thần và linh hồn của con lên cho Đức Chí Tôn tùy phương sử dụng.
Cầu xin các Đấng thiêng liêng chứng minh.“

Tụng Ngũ Nguyện, lạy xong đứng dậy, xá 3 xá, quay ra xá chữ Khí 1 xá, lui ra hai bên, chờ kệ chuông bãi đàn.

“Đàn tràng viên mãn, Chức sắc qui nguyên . . . . .”

Dứt kệ chuông bãi đàn, hai bên xá đàn 1 xá, bắt đầu đi ra, trong đi ra trước, lần lần tới ngoài. Hết.