B. Hai kiểu thờ tại Điện Thờ Phật Mẫu
ID026577 - Tiết : B. Hai kiểu thờ tại Điện Thờ Phật Mẫu 🖶 Print this Tiết
Chương : 7. Nghi tiết cúng đàn tại Điện Thờ Phật Mẫu
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

B. Hai kiểu thờ tại Điện Thờ Phật Mẫu

Tại địa phương, ngôi nhà thờ Đức Chí Tôn được gọi là Thánh Thất, ngôi nhà thờ Đức Phật Mẫu gọi là Điện Thờ Phật Mẫu (Điện Thờ Phật Mẫu). Tại Thánh địa Tây Ninh, Hội Thánh chưa xây cất Đền Thờ Phật Mẫu Trung Ương, nên tạm thời thờ Đức Phật Mẫu tại Báo Ân Từ.

1. Kiểu thứ nhứt (thờ giống như ở Báo Ân Từ) :

Điện Thờ Phật Mẫu thường cất có 3 gian :

- Gian chính giữa thờ : Diêu Trì Kim Mẫu (Đức Phật Mẫu), Cửu Vị Tiên Nương và Bạch Vân Động Chư Thánh.

- Gian bên tả thờ : Chư Chơn Linh Nam Phái.

- Gian bên hữu thờ : Chư Chơn Linh Nữ Phái.

Các long vị đều được viết bằng chữ Nho đại tự.

Kiểu thứ nhứt (thờ giống như ở Báo Ân Từ)

2. Kiểu thứ nhì (thờ giống Điện Thờ Phật Mẫu Trí Giác Cung) :

Điện Thờ Phật Mẫu nơi Trí Giác Cung (Trường Qui Thiện cũ) không thờ Chư Chơn Linh Nam Phái và Nữ Phái, chỉ thờ Đức Phật Mẫu, Cửu vị Nữ Phật, Bạch Vân Động Chư Thánh.

- Gian giữa thờ : Diêu Trì Kim Mẫu (Đức Phật Mẫu)

- Gian hữu thờ : Cửu Vị Nữ Phật (Cửu Vị Tiên Nương).

- Gian tả thờ : Bạch Vân Động Chư Thánh.

Kiểu thứ nhì (thờ giống Điện Thờ Phật Mẫu Trí Giác Cung)

Khi nào Hội Thánh xây dựng được Đền Thờ Phật Mẫu Trung Ương thì mới có thể thống nhứt nghi lễ thờ Đức Phật Mẫu.