D. Nghi tiết cúng Tứ Thời tại Điện Thờ Phật Mẫu
ID026579 - Tiết : D. Nghi tiết cúng Tứ Thời tại Điện Thờ Phật Mẫu 🖶 Print this Tiết
Chương : 7. Nghi tiết cúng đàn tại Điện Thờ Phật Mẫu
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

D. Nghi tiết cúng Tứ Thời tại Điện Thờ Phật Mẫu

Tượng thờ Đức Phật Mẫu và Cửu vị Tiên Nương nơi Báo Ân Từ

Cúng Tứ Thời tại Điện Thờ Phật Mẫu vào 4 thời điểm : Tý (0 giờ tức 12 giờ khuya), Mẹo (6 giờ sáng), Ngọ (12 giờ trưa), Dậu (18 giờ tức 6 giờ chiều).

1* Đúng giờ cúng, trên lầu chuông, vị chấp sự khởi dộng Chuông Nhứt.

Trước hết dộng 3 tiếng chuông, kệ 3 câu, mỗi câu dộng 1 tiếng chuông. Bài kệ chuông nhứt :

“ Văn chung khấu hướng . . . . . . . . . . . “.

Khi hết chuông nhứt, các tín đồ tham dự cúng Tứ thời đi vào chánh điện, sắp hàng hai bên, nam nữ đứng đối diện nhau, tay bắt ấn Tý, chờ nghe chuông nhì.

2* Kệ chuông nhì, dứt mỗi câu thì dộng 1 tiếng :

“ Nhứt vi u ám . . . . . . . . . . . . “

3* Người hầu chuông nơi nội nghi gõ 1 tiếng chuông, hai bên xá đàn 1 xá, bước vào trong, nhìn lên bàn thờ, gõ chuông 3 lần, xá 3 xá, quì xuống.

4* Người hầu chuông lần lượt khắc 3 tiếng, mọi người đưa ấn Tý lên trán vừa xá vừa niệm 3 lần :

- Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.

- Nam mô Cửu Vị Tiên Nương.

- Nam mô Bạch Vân Động Chư Thánh.

5* Đồng nhi tụng kinh Niệm Hương, giọng nam ai.

Lạy Phật Mẫu 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.”

6* Đồng nhi tụng Khai Kinh, giọng nam ai.

Dứt bài Khai Kinh thì cúi đầu, không xá, không lạy.

7* Đồng nhi tụng Phật Mẫu Chơn Kinh.

Lạy Phật Mẫu 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô

Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.”.

8* Đồng nhi tụng bài Tán Tụng Công Đức Diêu Trì

Kim Mẫu : “ Kể từ Hỗn độn sơ khai, . . . . . . “

(Bài Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu chỉ tụng khi cúng Tứ

Thời, còn khi cúng đàn thì không tụng).

Lạy Phật Mẫu 3 lạy 9 gật, niệm danh hiệu Phật Mẫu.

9* Đến phần Dâng Tam bửu, tùy theo thời mà thài.

- Cúng khuya và trưa : thài bài Dâng Rượu.

- Cúng sáng và chiều : thài bài Dâng Trà.

Dù thài dâng Rượu hay dâng Trà, chúng ta cũng cứ cầu nguyện dâng đủ Tam bửu lên Đức Phật Mẫu, giống y như cầu nguyện dâng Tam bửu lên Đức Chí Tôn, vì đây là Bí pháp giải thoát chúng ta khỏi luân hồi :

“Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn,

Nam mô Cửu Vị Tiên Nương,

Nam mô chư Phật chư Tiên chư Thánh chư Thần.

Con xin dâng cả thể xác, chơn thần và linh hồn của con lên cho Đức Phật Mẫu tùy phương sử dụng.

Cầu xin các Đấng thiêng liêng chứng minh. “

Lạy Đức Phật Mẫu 3 lạy 9 gật và niệm như trên.

10* Tụng Ngũ Nguyện.

Lạy Đức Phật Mẫu như trên.

Đứng dậy, xá 3 xá, quay ra sau xá 1 xá, lui ra đứng hai bên chánh điện như lúc mới nhập đàn. Chờ kệ chuông bãi đàn.

11* Kệ chuông bãi đàn :

“ Đàn tràng viên mãn, Chức sắc qui nguyên . . . . .”

Dứt kệ chuông bãi đàn, vị hầu chuông nơi nội nghi khắc 1 tiếng chuông, hai bên xá đàn 1 xá, rồi bắt đầu đi ra, trong đi ra trước, lần lần tới ngoài. Hết.

Đức Phật Mẫu, Cửu vị Tiên Nương và 4 Tiên đồng nữ nhạc cỡi chim Thanh loan bay xuống cõi trần.