10. Phước Thiện
ID026594 - Chương : 10. Phước Thiện 🖶 Print this Chương
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

 

A. Quá trình thành lập Cơ Quan Phước Thiện.

Khởi đầu là Minh Thiện Đàn do Đức Lý Giáo Tông lập ra tại làng Phú Mỹ tỉnh Mỹ Tho vào năm 1927 để Đức Lý thu nhận các tín đồ tu chơn.

Năm 1929, Đức Lý Giáo Tông giao Minh Thiện Đàn cho Đức Hộ Pháp cai quản. Đức Hộ Pháp đến Phú Mỹ hai lần để cân thần, lựa chọn được tất cả 72 vị công quả.

Năm 1930, Đức Phạm Hộ Pháp mua một sở đất tại xã Trường Hòa, lập ra Phạm Nghiệp là cơ sở đầu tiên của Phạm Môn tại Tây Ninh. Tất cả 72 vị công quả nơi Minh Thiện Đàn được nhập về Phạm Môn.

Các tu sĩ trong Phạm Môn gọi Đức Hộ Pháp là Sư phụ và xưng mình là đệ tử. Tại Trường Hòa, Đức Hộ Pháp cân thần chọn được 72 vị công quả Phạm môn.

Năm Quí Dậu (1933), một số người ganh ghét, vu cáo Phạm Môn chống đối nhà cầm quyền Pháp, nên Pháp ra lịnh đóng cửa các cơ sở lương điền, công nghệ của Phạm Môn. Đức Hộ Pháp phải cho phân tán các vị nầy đi xuống các tỉnh Nam Kỳ khai mở các cơ sở lương điền, công nghệ và thương mãi.

Đến năm Ất Hợi (1935), Đức Hộ Pháp biến Phạm Môn thành Cơ Quan Phước Thiện với đầy đủ cơ sở lương điền công nghệ và thương mãi ở khắp các tỉnh Nam Kỳ.

Năm Mậu Dần (1938), Cơ Quan Phước Thiện được hợp thức hóa bằng Đạo Luật Mậu Dần, chánh thức là một cơ quan của Đạo Cao Đài.

Cũng trong năm nầy, Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp đồng ký tên lập Đạo Nghị Định số 48/PT ngày 19-10-Mậu Dần (dl 10-12-1938) xác nhận sự thành lập Cơ Quan Phước Thiện và Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng của Cơ Quan Phước Thiện.

Nền Đại Đạo đang phát triển thì tình hình chánh trị của Việt Nam và thế giới biến chuyển, chánh quyền Pháp cấm đạo, đóng cửa Tòa Thánh, bắt Đức Hộ Pháp và một số Chức sắc cao cấp đày đi Madagascar vào giữa năm 1941. Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, Nhựt Bổn đầu hàng, Pháp trở lại Việt Nam, chánh quyền Pháp trả tự do cho Đức Hộ Pháp, và đưa Đức Ngài trở về Tòa Thánh, vào ngày 4-8-Bính Tuất (dl 30-8-1946).

Đức Hộ Pháp tái thủ phận sự, củng cố trở lại nền Đạo sau nhiều năm bị đàn áp điêu tàn.

Cuối năm Bính Tuất (1946), Đức Hộ Pháp triệu tập Đại Hội Phước Thiện, thăng thưởng nhiều Chức sắc Phước Thiện, rồi Đức Hộ Pháp thành lập Hội Thánh Phước Thiện có Cửu Viện giống như bên Hội Thánh Cửu Trùng Đài.

 

B. Các phẩm Chức sắc Phước Thiện.

Đạo Nghị Định 48 của Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp thành lập Cơ Quan Phước Thiện, qui định 12 phẩm cấp Chức sắc Phước Thiện gọi là Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng của Cơ Quan Phước Thiện, với Đạo phục và dây sắc lịnh, kể ra như sau đây :

Phật Tử Đạo phục do Đức Chí Tôn định sau
Tiên Tử Áo tràng trắng, khăn đóng vàng 9 lớp chữ nhứt, Dây Sắc Lịnh vàng có gắn lịnh bài, chân mang giày trắng
Thánh Nhơn Áo tràng trắng, khăn đóng vàng 9 lớp chữ nhứt, Dây Sắc Lịnh vàng có gắn lịnh bài, chân mang giày trắng
Hiền Nhơn Áo tràng trắng, khăn đóng vàng 9 lớp chữ nhứt, Dây Sắc Lịnh vàng có gắn lịnh bài, chân mang giày trắng
Chơn Nhơn Áo tràng trắng, khăn đóng trắng 7 lớp chữ nhơn, Dây Sắc Lịnh xanh có gắn lịnh bài, không mang giày
Đạo Nhơn Áo tràng trắng, khăn đóng trắng 7 lớp chữ nhơn, Dây Sắc Lịnh xanh có gắn lịnh bài, không mang giày
Chí Thiện Áo tràng trắng, khăn đóng đen 7 lớp chữ nhơn, Dây Sắc Lịnh xanh có gắn lịnh bài, không mang giày
Giáo Thiện Áo tràng trắng, khăn đen, Dây Sắc Lịnh đỏ có lịnh bài
Hành Thiện Áo tràng trắng, khăn đen, Dây Sắc Lịnh đỏ có lịnh bài
Thính Thiện Áo tràng trắng, khăn đen, Dây Sắc Lịnh đỏ có lịnh bài
Tân Dân Áo dài trắng, quần trắng, khăn đen
Minh Đức Áo dài trắng, quần trắng, khăn đen

Phẩm Hiền Nhơn trở lên không còn phận sự trong Cơ Quan Phước Thiện, mà qua Hiệp Thiên Đài giúp Hội Thánh Hiệp Thiên Đài giữ gìn chơn pháp.

Dây sắc lịnh trong bộ Đạo phục của Chức sắc Phước Thiện luôn luôn choàng từ vai trái xuống hông mặt, ý nghĩa là thuộc về Chi Đạo của Hiệp Thiên Đài.

Chức sắc Cơ Quan Phước Thiện chỉ có một bộ Đạo phục, không có đại phục và tiểu phục như Chức sắc Cửu Trùng Đài hay Hiệp Thiên Đài.

Chức sắc nữ phái Phước Thiện có Đạo phục giống y như Chức sắc nam phái Phước Thiện, nhưng đầu để trần, không đội khăn, phẩm nào cũng vậy.

Người muốn gia nhập vào Cơ Quan Phước Thiện thì trước hết phải là một Đạo hữu của Đạo Cao Đài, sau đó đến Đầu Tộc Đạo xin giấy chứng hạnh kiểm và làm giấy hiến thân trọn đời cho Cơ Quan Phước Thiện. Khi có đủ hồ sơ rồi thì đem nạp vào cơ sở Phước Thiện mà mình muốn làm công quả tại đó, vị Chủ sở sẽ chấp hồ sơ ấy gởi lên Bàn Cai Quản và vị Quản Tộc Đạo Phước Thiện.

Đạo hữu khởi đầu làm công quả nơi cơ sở Phước Thiện, chưa chánh thức là người của Cơ Quan Phước Thiện, nên được gọi là Đạo sở. Sau thời gian 6 tháng công quả, vị Đạo sở mới được chánh thức nhập vào Cơ Quan Phước Thiện với phẩm khởi đầu là Minh Đức.

 

C. Tổ chức Cơ Quan Phước Thiện.

Tổ chức của Cơ Quan Phước Thiện có những nét giống như Hành Chánh Đạo của Cửu Trùng Đài, nghĩa là cũng phân làm 2 phái : nam phái và nữ phái. Hai phái nầy có quyền hành riêng biệt và chỉ điều hành bên phái mình mà thôi.

Đứng đầu Cơ Quan Phước Thiện bao gồm các 2 phái nam và nữ là một vị Thời Quân chi Đạo của Hiệp Thiên Đài, gọi là Thống Quản Cơ Quan Phước Thiện.

Dưới Thống Quản Cơ Quan Phước Thiện là 2 vị Chưởng Quản nam phái và nữ phái Phước Thiện, phẩm Chơn Nhơn.

(Xem Sơ đồ tổ chức của Cơ Quan Phước Thiện)

Dưới mỗi vị Chưởng Quản là 2 vị Phó Chưởng Quản : Đệ I và Đệ II.

Dưới Phó Chưởng Quản là Cửu Viện Phước Thiện : Cửu Viện Phước Thiện nam phái giống y như Cửu Viện Phước Thiện nữ phái, gồm 9 Viện, có tên và nhiệm vụ giống y như bên Cửu Trùng Đài : Hòa Viện, Lại Viện, Lễ Viện, Học Viện, Y Viện, Nông Viện, Hộ Viện, Lương Viện, Công Viện.

Cơ Quan Phước Thiện thì lo tạo tác Điện Thờ Phật Mẫu để thờ phượng Đức Phật Mẫu, còn bên Hành Chánh Đạo Cửu Trùng Đài thì lo xây dựng các Thánh Thất để thờ Đức Chí Tôn.

Hai tổ chức Hành Chánh và Phước Thiện song hành nhau, các chức vụ tương ứng nhau, phận sự thờ phượng tương đương nhau, do đó mà các Chức sắc Cơ Quan Phước Thiện đôi khi xem nhẹ mục tiêu chánh yếu của Phước Thiện là cơ quan bảo tồn, cứu khổ ban vui cho chúng sanh, làm ra thật nhiều của cải vật chất để thực hiện mục tiêu nầy.

So sánh tổ chức Cơ Quan Phước Thiện ở địa phương với tổ chức Hành Chánh Đạo Cửu Trùng Đài ở địa phương :

Cơ Quan Phước Thiện địa phương Hành Chánh Đạo địa phương
TRẤN ĐẠO Phước Thiện
Quản Trấn Đạo Phước Thiện (Đạo Nhơn)
TRẤN ĐẠO
Khâm Trấn Đạo (Giáo Sư)
CHÂU ĐẠO Phước Thiện
Quản Châu Đạo Phước Thiện (Chí Thiện)
CHÂU ĐẠO
Khâm Châu Đạo (Giáo Hữu)
TỘC ĐẠO Phước Thiện
Quản Tộc Đạo Phước Thiện (Giáo Thiện)
Cai quản Điện Thờ PM
TỘC ĐẠO
Đầu Tộc Đạo (Lễ Sanh)
Cai quản Thánh Thất
Sở Lg điền Công nghệ
Chủ Sở (Hành Thiện)
Hương Đạo
Đầu Hương Đạo (Chánh Trị Sự)

Sơ đồ tổ chức Cơ Quan Phước Thiện
THỜI QUÂN chi ÐẠO HTÐ
Thống Quản Cơ Quan Phước Thiện
CHƠN NHƠN
Chưởng quản NỮ PHÁI Phước Thiện
CHƠN NHƠN
Chưởng quản NAM PHÁI Phước Thiện
ÐỆ NHỨT
Phó Chưởng Quản
ÐỆ NHỊ
Phó Chưởng Quản
ÐỆ NHỨT
Phó Chưởng Quản
ÐỆ NHỊ
Phó Chưởng Quản
Cửu Viện Phước Thiện Nam phái Cửu Viện Phước Thiện Nam phái
Hòa | Lại | Lễ | Học | Y | Nông | Hộ | Lương | Công Hòa | Lại | Lễ | Học | Y | Nông | Hộ | Lương | Công
TRẤN ÐẠO PT
ÐẠO NHƠN
Nữ Quản Trấn
TRẤN ÐẠO PT
ÐẠO NHƠN
Quản Trấn
CHÂU ÐẠO PT
CHÍ THIỆN
Nữ Quản Châu
CHÂU ÐẠO PT
CHÍ THIỆN
Quản Châu
TỘC ÐẠO PT
GIÁO THIỆN
Nữ Quản Tộc
TỘC ÐẠO PT
GIÁO THIỆN
Quản Tộc
BÀN CAI QUẢN
HÀNH THIỆN
Nữ Chủ Trưởng
BÀN CAI QUẢN
HÀNH THIỆN
Chủ Trưởng
CHỦ SỞ và ÐẠO SỞ
HÀNH THIỆN, THÍNH THIỆN
TÂN DÂN, MINH ÐỨC
CHỦ SỞ và ÐẠO SỞ
HÀNH THIỆN, THÍNH THIỆN
TÂN DÂN, MINH ÐỨC
<@@@>

 

D. Đại hội Phước Thiện.

Đại Hội Phước Thiện là một hội nghị mà các hội viên gồm đủ đại diện của các thành phần Chức sắc trong Cơ Quan Phước Thiện, kể ra :

- Các Phái viên : đại diện cho các vị trong 3 phẩm : Minh Đức, Tân Dân, Thính Thiện.

- Các Nghị Viên : đại diện cho các vị Hành Thiện.

- Các Chức sắc Phước Thiện từ Giáo Thiện đến Chơn Nhơn.

(Xem chi tiết trong Đạo Luật Mậu Dần, phần Phước Thiện)

Phận sự của Đại Hội Phước Thiện là :

1. Kiểm soát công việc hành đạo trong năm vừa qua, nhận định các ưu khuyết điểm.
2. Chương trình hành đạo trong năm tới, dự kiến mở rộng các cơ sở Phước Thiện.
3. Kiểm soát tài chánh và phỏng định số thâu xuất.
4. Ý kiến về cầu phong cầu thăng của Chức sắc PT.

Đại hội Phước Thiện mỗi năm họp một lần ngay sau ngày Ba Hội lập Quyền Vạn linh họp xong <@@@>

 

E. Chơn pháp Phước Thiện.

(Chơn truyền của Phước Thiện)

“ Phước Thiện là cơ quan bảo tồn sanh chúng trên đường sanh hoạt nuôi sống thi hài, tức là cơ quan giải khổ cho chúng sanh, tầm phương bảo bọc những kẻ tật nguyền, cô độc, dốt nát ít oi, hoặc giúp tay cho bên Hành Chánh thi hành luật pháp cho đặng dễ dàng trọn vẹn.” (ĐLMD)

“ Phước Thiện là cơ quan tận độ, cốt để mở đường Thánh đức cho toàn sanh chúng có đủ phương thế nhập vào Thánh thể, người ngoại giáo có thể nhờ nơi cửa Phước Thiện mà hiệp cùng Hội Thánh.

Phước Thiện là phương bảo tồn sanh chúng, tế khổn phò nguy, vì trong đời người không có sự khổ nào bằng sanh, lão, bệnh, tử. Muốn thi hành cơ tận độ, những con cái của Đức Chí Tôn sẵn có tài tình học thức, đã được lập công nơi cơ quan khác, còn sót lại những kẻ dốt, kém, thật thà thì do nơi đâu mà lập công đoạt vị ? Chỉ có Cơ Quan Phước Thiện mới có đủ phương thâu nhập toàn thể con cái Chí Tôn qui về cửa Đạo, nên gọi là cơ Bảo tồn.

Muốn thật hành chánh nghĩa Phước Thiện, con cái Chí Tôn đói phải nuôi, rách cho mặc, tật nguyền phải bảo dưỡng, cô thế phải chở che, châu cấp người già cả, săn sóc kẻ bịnh hoạn, vv. . . . nói tóm lại là phải gánh mọi sự khổ trên đời nầy.

Vả lại, đời là một trường tranh đấu vì miếng ăn chỗ ở. Muốn sống phải no, ấm, mạnh.

Phước Thiện cứu kẻ khổ, giúp kẻ nguy, dìu dắt cho có phương sanh sống, tuy không giàu mà tự toại, không sang mà thung dung, mới có thể tránh được sự tranh đấu vì lẽ sống, tức là nâng đỡ, bảo sanh cho hạng Tam dân (nông, công, thương) hưởng đủ quyền lợi mà mỗi người được quyền sống hưởng theo luật tự nhiên của Tạo hóa.

Phước Thiện là phương pháp làm cho bình đẳng giữa hai hạng người : vô sản và tư sản, hay nói cho đúng là dung hòa quyền lợi chung hưởng chánh đáng, bất phân giai cấp sang hèn, tức là huờn thuốc tự do bình đẳng bác ái.

Chơn truyền của Phước Thiện lại còn phải thay thế cho Chí Tôn và Phật Mẫu thật hành cơ cứu khổ bằng phương pháp là : làm cha những kẻ không cha, làm mẹ những kẻ không mẹ, làm anh những kẻ không anh, làm bạn những kẻ thiếu bạn, làm chồng làm vợ những kẻ không chồng không vợ, trong sự thương yêu cao quí và trong sự giúp đỡ chơn thành. Như thế mới có thể thực hành cơ quan cứu khổ để nơi mặt thế.

Nếu Cơ Quan Phước Thiện bảo đảm được con cái Chí Tôn dường ấy thì ân đức của Đại Đạo có thể sánh cùng Trời Đất, làm cho đời khổ trở nên đời hạnh phúc, đời loạn trở nên đời an cư lạc nghiệp thì sự hòa bình của đại đồng thế giới mới mong thành tựu đặng. “ (Trích Chánh Trị Đạo của Trần Khai Pháp)

“ Phải cho cơm những kẻ thiếu cơm, cho thuốc những kẻ thiếu thuốc, cho hàn những kẻ không hàn chôn, chở che những kẻ bị đàn áp bất công, binh vực những kẻ bị chúng hiếp, an ủi những kẻ buồn rầu, khuyến khích những kẻ toan thối bước, độ những kẻ khổ tâm, lau chùi nước mắt những kẻ cô độc đang khóc trước mặt mình.

“ Tóm lại, là phải tự hiến mảnh thân làm tế vật cho Đức Chí Tôn để làm tôi đòi cho con cái của Người sử dụng trong công việc đem hạnh phúc đến cho họ, để thực hành trọn vẹn cơ quan giải khổ của Đại Từ Phụ.” (TNST-Q2-B 67) <@@@>

 


Đối phẩm Chức sắc các cơ quan

BÁT QUÁI ÐÀI CỬU TRÙNG ÐÀI HIỆP THIÊN ÐÀI CƠ QUAN Phước Thiện BỘ NHẠC BAN THẾ ÐẠO CƠ QUAN KHÁC
Thiên Tiên Giáo Tông Hộ Pháp Phật Tử      
Nhơn Tiên Chưởng Pháp Thượng Phẩm
Thượng Sanh
       
Ðịa Tiên Ðầu Sư Thập nhị TQ Tiên Tử      
Thiên Thánh Chánh Phối Sư
Phối Sư
Tiếp Dẫn ÐN
Chưởng Ấn
Thánh Nhơn
Hiền Nhơn
Tiếp Lễ NQ Phu Tử Thập nhị BQ
Nhơn Thánh Giáo Sư Cải Trạng
Giám Ðạo
Chơn Nhơn
Ðạo Nhơn
Nhạc Sư
Ðốc Nhạc Ðề Nhạc
Ðại Phu Hộ Ðàn PQ.
Hữu Phan Q.
Tả Phan Q.
Ðịa Thánh Giáo Hữu Thừa Sử
Truyền Trạng
Chí Thiện Lãnh Nhạc
Quản Nhạc
Ðội Nhạc
Quốc Sĩ Tổng Giám
Thiên Thần Lễ Sanh Sĩ Tải Giáo Thiện Cai Nhạc
Bếp Nhạc
Hiền Tài Phó T.Giám
Nhơn Thần Chánh Trị Sự
Phó Trị Sự
Thông Sự
Luật Sự Hành Thiện
ThínhThiện
Nhạc Sĩ
Lễ Sĩ
Giáo Nhi
  Tá Lý
Ð.PhòngVăn
Ðịa Thần Ðạo Hữu   Tân Dân
Minh Ðức
    Thơ Ký