B. Các phẩm Chức sắc Phước Thiện.
ID026596 - Tiết : B. Các phẩm Chức sắc Phước Thiện. 🖶 Print this Tiết
Chương : 10. Phước Thiện
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

B. Các phẩm Chức sắc Phước Thiện.

Đạo Nghị Định 48 của Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp thành lập Cơ Quan Phước Thiện, qui định 12 phẩm cấp Chức sắc Phước Thiện gọi là Thập nhị đẳng cấp thiêng liêng của Cơ Quan Phước Thiện, với Đạo phục và dây sắc lịnh, kể ra như sau đây :

Phật Tử Đạo phục do Đức Chí Tôn định sau
Tiên Tử Áo tràng trắng, khăn đóng vàng 9 lớp chữ nhứt, Dây Sắc Lịnh vàng có gắn lịnh bài, chân mang giày trắng
Thánh Nhơn Áo tràng trắng, khăn đóng vàng 9 lớp chữ nhứt, Dây Sắc Lịnh vàng có gắn lịnh bài, chân mang giày trắng
Hiền Nhơn Áo tràng trắng, khăn đóng vàng 9 lớp chữ nhứt, Dây Sắc Lịnh vàng có gắn lịnh bài, chân mang giày trắng
Chơn Nhơn Áo tràng trắng, khăn đóng trắng 7 lớp chữ nhơn, Dây Sắc Lịnh xanh có gắn lịnh bài, không mang giày
Đạo Nhơn Áo tràng trắng, khăn đóng trắng 7 lớp chữ nhơn, Dây Sắc Lịnh xanh có gắn lịnh bài, không mang giày
Chí Thiện Áo tràng trắng, khăn đóng đen 7 lớp chữ nhơn, Dây Sắc Lịnh xanh có gắn lịnh bài, không mang giày
Giáo Thiện Áo tràng trắng, khăn đen, Dây Sắc Lịnh đỏ có lịnh bài
Hành Thiện Áo tràng trắng, khăn đen, Dây Sắc Lịnh đỏ có lịnh bài
Thính Thiện Áo tràng trắng, khăn đen, Dây Sắc Lịnh đỏ có lịnh bài
Tân Dân Áo dài trắng, quần trắng, khăn đen
Minh Đức Áo dài trắng, quần trắng, khăn đen

Phẩm Hiền Nhơn trở lên không còn phận sự trong Cơ Quan Phước Thiện, mà qua Hiệp Thiên Đài giúp Hội Thánh Hiệp Thiên Đài giữ gìn chơn pháp.

Dây sắc lịnh trong bộ Đạo phục của Chức sắc Phước Thiện luôn luôn choàng từ vai trái xuống hông mặt, ý nghĩa là thuộc về Chi Đạo của Hiệp Thiên Đài.

Chức sắc Cơ Quan Phước Thiện chỉ có một bộ Đạo phục, không có đại phục và tiểu phục như Chức sắc Cửu Trùng Đài hay Hiệp Thiên Đài.

Chức sắc nữ phái Phước Thiện có Đạo phục giống y như Chức sắc nam phái Phước Thiện, nhưng đầu để trần, không đội khăn, phẩm nào cũng vậy.

Người muốn gia nhập vào Cơ Quan Phước Thiện thì trước hết phải là một Đạo hữu của Đạo Cao Đài, sau đó đến Đầu Tộc Đạo xin giấy chứng hạnh kiểm và làm giấy hiến thân trọn đời cho Cơ Quan Phước Thiện. Khi có đủ hồ sơ rồi thì đem nạp vào cơ sở Phước Thiện mà mình muốn làm công quả tại đó, vị Chủ sở sẽ chấp hồ sơ ấy gởi lên Bàn Cai Quản và vị Quản Tộc Đạo Phước Thiện.

Đạo hữu khởi đầu làm công quả nơi cơ sở Phước Thiện, chưa chánh thức là người của Cơ Quan Phước Thiện, nên được gọi là Đạo sở. Sau thời gian 6 tháng công quả, vị Đạo sở mới được chánh thức nhập vào Cơ Quan Phước Thiện với phẩm khởi đầu là Minh Đức.