C. Tổ chức Cơ Quan Phước Thiện.
ID026597 - Tiết : C. Tổ chức Cơ Quan Phước Thiện. 🖶 Print this Tiết
Chương : 10. Phước Thiện
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

C. Tổ chức Cơ Quan Phước Thiện.

Tổ chức của Cơ Quan Phước Thiện có những nét giống như Hành Chánh Đạo của Cửu Trùng Đài, nghĩa là cũng phân làm 2 phái : nam phái và nữ phái. Hai phái nầy có quyền hành riêng biệt và chỉ điều hành bên phái mình mà thôi.

Đứng đầu Cơ Quan Phước Thiện bao gồm các 2 phái nam và nữ là một vị Thời Quân chi Đạo của Hiệp Thiên Đài, gọi là Thống Quản Cơ Quan Phước Thiện.

Dưới Thống Quản Cơ Quan Phước Thiện là 2 vị Chưởng Quản nam phái và nữ phái Phước Thiện, phẩm Chơn Nhơn.

(Xem Sơ đồ tổ chức của Cơ Quan Phước Thiện)

Dưới mỗi vị Chưởng Quản là 2 vị Phó Chưởng Quản : Đệ I và Đệ II.

Dưới Phó Chưởng Quản là Cửu Viện Phước Thiện : Cửu Viện Phước Thiện nam phái giống y như Cửu Viện Phước Thiện nữ phái, gồm 9 Viện, có tên và nhiệm vụ giống y như bên Cửu Trùng Đài : Hòa Viện, Lại Viện, Lễ Viện, Học Viện, Y Viện, Nông Viện, Hộ Viện, Lương Viện, Công Viện.

Cơ Quan Phước Thiện thì lo tạo tác Điện Thờ Phật Mẫu để thờ phượng Đức Phật Mẫu, còn bên Hành Chánh Đạo Cửu Trùng Đài thì lo xây dựng các Thánh Thất để thờ Đức Chí Tôn.

Hai tổ chức Hành Chánh và Phước Thiện song hành nhau, các chức vụ tương ứng nhau, phận sự thờ phượng tương đương nhau, do đó mà các Chức sắc Cơ Quan Phước Thiện đôi khi xem nhẹ mục tiêu chánh yếu của Phước Thiện là cơ quan bảo tồn, cứu khổ ban vui cho chúng sanh, làm ra thật nhiều của cải vật chất để thực hiện mục tiêu nầy.

So sánh tổ chức Cơ Quan Phước Thiện ở địa phương với tổ chức Hành Chánh Đạo Cửu Trùng Đài ở địa phương :

Cơ Quan Phước Thiện địa phương Hành Chánh Đạo địa phương
TRẤN ĐẠO Phước Thiện
Quản Trấn Đạo Phước Thiện (Đạo Nhơn)
TRẤN ĐẠO
Khâm Trấn Đạo (Giáo Sư)
CHÂU ĐẠO Phước Thiện
Quản Châu Đạo Phước Thiện (Chí Thiện)
CHÂU ĐẠO
Khâm Châu Đạo (Giáo Hữu)
TỘC ĐẠO Phước Thiện
Quản Tộc Đạo Phước Thiện (Giáo Thiện)
Cai quản Điện Thờ PM
TỘC ĐẠO
Đầu Tộc Đạo (Lễ Sanh)
Cai quản Thánh Thất
Sở Lg điền Công nghệ
Chủ Sở (Hành Thiện)
Hương Đạo
Đầu Hương Đạo (Chánh Trị Sự)

Sơ đồ tổ chức Cơ Quan Phước Thiện
THỜI QUÂN chi ÐẠO HTÐ
Thống Quản Cơ Quan Phước Thiện
CHƠN NHƠN
Chưởng quản NỮ PHÁI Phước Thiện
CHƠN NHƠN
Chưởng quản NAM PHÁI Phước Thiện
ÐỆ NHỨT
Phó Chưởng Quản
ÐỆ NHỊ
Phó Chưởng Quản
ÐỆ NHỨT
Phó Chưởng Quản
ÐỆ NHỊ
Phó Chưởng Quản
Cửu Viện Phước Thiện Nam phái Cửu Viện Phước Thiện Nam phái
Hòa | Lại | Lễ | Học | Y | Nông | Hộ | Lương | Công Hòa | Lại | Lễ | Học | Y | Nông | Hộ | Lương | Công
TRẤN ÐẠO PT
ÐẠO NHƠN
Nữ Quản Trấn
TRẤN ÐẠO PT
ÐẠO NHƠN
Quản Trấn
CHÂU ÐẠO PT
CHÍ THIỆN
Nữ Quản Châu
CHÂU ÐẠO PT
CHÍ THIỆN
Quản Châu
TỘC ÐẠO PT
GIÁO THIỆN
Nữ Quản Tộc
TỘC ÐẠO PT
GIÁO THIỆN
Quản Tộc
BÀN CAI QUẢN
HÀNH THIỆN
Nữ Chủ Trưởng
BÀN CAI QUẢN
HÀNH THIỆN
Chủ Trưởng
CHỦ SỞ và ÐẠO SỞ
HÀNH THIỆN, THÍNH THIỆN
TÂN DÂN, MINH ÐỨC
CHỦ SỞ và ÐẠO SỞ
HÀNH THIỆN, THÍNH THIỆN
TÂN DÂN, MINH ÐỨC
<@@@>