D. Đại hội Phước Thiện.
ID026598 - Tiết : D. Đại hội Phước Thiện. 🖶 Print this Tiết
Chương : 10. Phước Thiện
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

D. Đại hội Phước Thiện.

Đại Hội Phước Thiện là một hội nghị mà các hội viên gồm đủ đại diện của các thành phần Chức sắc trong Cơ Quan Phước Thiện, kể ra :

- Các Phái viên : đại diện cho các vị trong 3 phẩm : Minh Đức, Tân Dân, Thính Thiện.

- Các Nghị Viên : đại diện cho các vị Hành Thiện.

- Các Chức sắc Phước Thiện từ Giáo Thiện đến Chơn Nhơn.

(Xem chi tiết trong Đạo Luật Mậu Dần, phần Phước Thiện)

Phận sự của Đại Hội Phước Thiện là :

1. Kiểm soát công việc hành đạo trong năm vừa qua, nhận định các ưu khuyết điểm.
2. Chương trình hành đạo trong năm tới, dự kiến mở rộng các cơ sở Phước Thiện.
3. Kiểm soát tài chánh và phỏng định số thâu xuất.
4. Ý kiến về cầu phong cầu thăng của Chức sắc PT.

Đại hội Phước Thiện mỗi năm họp một lần ngay sau ngày Ba Hội lập Quyền Vạn linh họp xong <@@@>