F. Đối phẩm Chức sắc các cơ quan.
ID026600 - Tiết : F. Đối phẩm Chức sắc các cơ quan. 🖶 Print this Tiết
Chương : 10. Phước Thiện
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên


Đối phẩm Chức sắc các cơ quan

BÁT QUÁI ÐÀI CỬU TRÙNG ÐÀI HIỆP THIÊN ÐÀI CƠ QUAN Phước Thiện BỘ NHẠC BAN THẾ ÐẠO CƠ QUAN KHÁC
Thiên Tiên Giáo Tông Hộ Pháp Phật Tử      
Nhơn Tiên Chưởng Pháp Thượng Phẩm
Thượng Sanh
       
Ðịa Tiên Ðầu Sư Thập nhị TQ Tiên Tử      
Thiên Thánh Chánh Phối Sư
Phối Sư
Tiếp Dẫn ÐN
Chưởng Ấn
Thánh Nhơn
Hiền Nhơn
Tiếp Lễ NQ Phu Tử Thập nhị BQ
Nhơn Thánh Giáo Sư Cải Trạng
Giám Ðạo
Chơn Nhơn
Ðạo Nhơn
Nhạc Sư
Ðốc Nhạc Ðề Nhạc
Ðại Phu Hộ Ðàn PQ.
Hữu Phan Q.
Tả Phan Q.
Ðịa Thánh Giáo Hữu Thừa Sử
Truyền Trạng
Chí Thiện Lãnh Nhạc
Quản Nhạc
Ðội Nhạc
Quốc Sĩ Tổng Giám
Thiên Thần Lễ Sanh Sĩ Tải Giáo Thiện Cai Nhạc
Bếp Nhạc
Hiền Tài Phó T.Giám
Nhơn Thần Chánh Trị Sự
Phó Trị Sự
Thông Sự
Luật Sự Hành Thiện
ThínhThiện
Nhạc Sĩ
Lễ Sĩ
Giáo Nhi
  Tá Lý
Ð.PhòngVăn
Ðịa Thần Ðạo Hữu   Tân Dân
Minh Ðức
    Thơ Ký