C. Hội Thánh

Đại Hội Hội Thánh gồm tất cả Chức sắc nam nữ Cửu Trùng Đài thuộc hàng Thánh (gồm các phẩm : Giáo Hữu, Giáo Sư, Phối Sư, Chánh Phối Sư) và Thập nhị Thời Quân của Hiệp Thiên Đài với tánh cách là Hội viên, có quyền bàn cãi và bỏ phiếu, nhưng số phiếu nầy tính riêng.

Các Chức sắc hàm phong không được dự vào Hội viên của Đại hội nầy.

1- Tổ chức của Đại hội Hội Thánh :

1. Nghị trưởng : Thái Chánh Phối Sư.
2. Phó Nghị Trưởng : Nữ Chánh Phối Sư.
3. Từ hàn : - 1 Chức sắc nam - 1 Chức sắc nữ.
4. Phó Từ hàn : - 2 Chức sắc nam - 2 Chức sắc nữ.
5. Nghị viên : Tất cả Chức sắc Cửu Trùng Đài nam nữ từ Giáo Hữu đến Chánh Phối Sư.
6. Thập nhị Thời Quân Hiệp Thiên Đài phải có mặt đặng bảo thủ luật đạo không cho Hội phạm đến, cũng đồng quyền như Nghị viên.

Đại Hội Hội Thánh nhóm họp vào ngày 15 tháng 7 âm lịch hằng năm.

Nơi nhóm Đại Hội Hội Thánh : giữa Tòa Thánh.

2- Nhiệm vụ của Đại hội Hội Thánh :

1. Thảo luận các vấn đề của Hội Nhơn sanh dâng lên, hoặc của Thượng Hội đưa xuốngđặng lập phương ban hành.
2. Lo về sự phổ độ nhơn sanh, việc châu cấp cho Chức sắc hành đạo tha phương, xem xét lại tài chánh của Đạo, kiểm thảo lại lịch trình hành đạo.
3. Bàn cãi và công nhận số phỏng định thâu xuất tài chánh trong năm tới.
4. Hủy bỏ, thêm bớt, sửa cải những luật lệ nào không phù hạp với sự tiến hóa của nhơn sanh.
5. Quan sát các việc có ảnh hưởng đến nền Đạo.