A. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài
ID026607 - Tiết : A. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài 🖶 Print this Tiết
Chương : 12. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

A. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài

Trong chương nầy, chúng tôi ghi lại một cách tóm tắt các sự kiện quan trọng theo niên biểu (từ năm 1925 đến 1941) để bạn đạo có một nhận định tổng quát về sự thành lập Đạo Cao Đài của Đức Chí Tôn Thượng Đế.

Bạn đạo muốn biết thêm các chi tiết thì đọc các quyển sách về Lịch Sử Đạo Cao Đài.