C. Đạo lịch 1 - Năm Bính Dần (1926)
ID026609 - Tiết : C. Đạo lịch 1 - Năm Bính Dần (1926) 🖶 Print this Tiết
Chương : 12. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

C. Đạo lịch 1 - Năm Bính Dần (1926)

Mùng 8-1-Bính Dần (dl 20-2-1926) : Lễ Vía Đức Chí Tôn.

Lễ Vía Đức Chí Tôn được tổ chức tại nhà ông Vương Quan Kỳ, Sài Gòn. Sau phần cúng lễ, quí vị lập đàn cầu Đức Chí Tôn. Ngài Chiêu làm pháp đàn, 2 Ngài Cư - Tắc phò cơ. Đức Chí Tôn giáng dạy. Nhân dịp nầy, Ngài Chiêu bạch xin Đức Chí Tôn lấy tên các môn đệ hiện diện hầu đàn kết thành bài thi để kỷ niệm. Đức Chí Tôn ban cho 4 câu thi : “ Chiêu Kỳ Trung độ dẫn Hoài sanh, vv. . .” trong đó có đủ tên của 12 môn đệ đầu tiên của Đức Chí Tôn.

Ngày 13-1-Bính Dần (dl 25-2-1926).

Tại nhà ông Cư, Đức Chí Tôn giáng dạy về ý nghĩa của Thiên Nhãn, cách niệm danh Cao Đài, cách bắt ấn Tý, cách lạy, cách dâng Tam bửu (bông, rượu, trà). Bà Hiếu được dạy cách may Thiên phục Đầu Sư phái Thượng.

Ngày 6-3-Bính Dần (dl 17-4-1926).

Đức Chí Tôn dạy 3 ông : Trung, Cư, Tắc lên nhà ông Chiêu bảo ông may Thiên phục Giáo Tông. Bà Hiếu lãnh may và làm mão. Đức Chí Tôn giáng dạy bà Hiếu từng chi tiết, dự bị phong ông Chiêu chức Giáo Tông.

Ngày 11-3-Bính Dần (dl 22-4-1926).

Đức Chí Tôn cho biết : ông Chiêu không lãnh chức Giáo Tông được. Sau nầy, Đức Chí Tôn tiết lộ : Khi Đức Chí Tôn dự bị phong ông Chiêu chức Giáo Tông thì Quỉ vương đòi thử thách ông Chiêu. Vì luật công bình, Đức Chí Tôn phải cho thử thách. Sau 5 ngày thử thách, ông Chiêu thua Quỉ vương nên đành chịu mất ngôi Giáo Tông.

Ngày 14-3-Bính Dần (dl 25-4-1926).

Ông Ngô Văn Chiêu tự ý tách riêng ra khỏi nhóm của quí ông : Trung, Cư, Tắc, Sang, Hậu, Đức . . . Đồng ý với ông Chiêu có : Nguyễn Văn Hoài, Võ Văn Sang, Lý Trọng Quí.

Ông Chiêu hiệp cùng bốn ông : Trung, Cư, Tắc, Sang từ ngày 14-12-Ất Sửu đến ngày 14-3-Bính Dần thì ông Chiêu tách ra, sự hội hiệp chỉ được 3 tháng tròn.

Ngày 15-3-Bính Dần (dl 26-4-1926).

Lễ Thiên phong Chức sắc đầu tiên tổ chức tại nhà Ngài Lê Văn Trung ở Chợ Lớn, khởi đúng giờ Tý ngày rằm. Đức Chí Tôn giáng phong :

- ĐứcHậu : phong vi Tiên Đạo Phò Cơ Đạo Sĩ.

- : phong vi Tá Cơ Tiên Hạc Đạo Sĩ.

- Tắc : phong vi Hộ Giá Tiên Đồng Tá Cơ Đạo Sĩ.

- Trung, Lịch đã thọ sắc, cứ tước vị mà theo sắc mạng Ta. (Hai vị nầy đã được Đức Chí Tôn phong Đầu Sư).

- Kỳ : phong vi Tiên Sắc Lang Quân Nhậm Thuyết Đạo Giáo Sư.

Bản : phong vi Tiên Đạo Công Thần Thuyết Đạo Sư.

Đặc biệt trong cuộc lễ Thiên phong nầy, Đức Chí Tôn trục thần của Phạm Công Tắc để đưa chơn linh Vi Hộ Pháp nhập vào xác thân của Phạm Công Tắc.

Từ cuối tháng 3 năm Bính Dần (1926).

Đức Chí Tôn cho thiết lập nhiều đàn cơ phổ độ để thâu nhận tín đồ gia nhập Đạo Cao Đài. Trong vùng Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định có 6 đàn cơ phổ độ, kể ra :

1. Đàn Cầu Kho tại nhà ông Đoàn Văn Bản, ông Vương Quang Kỳ chứng đàn, phò cơ : Hậu - Đức.

2. Đàn Chợ Lớn tại nhà Ngài Lê Văn Trung, Ngài Trung chứng đàn, phò cơ : Cao Q. Diêu - Cao Hoài Sang.

3. Đàn Tân Kim, Cần Giuộc tại nhà ông Nguyễn Văn Lai, ông Nguyễn Ngọc Tương và Lê Văn Lịch chứng đàn, phò cơ : Ca Minh Chương - Phạm Văn Tươi.

4. Đàn Lộc Giang, Chợ Lớn, tại chùa Phước Long của Yết Ma Giống, chứng đàn là ông Mạc Văn Nghĩa và Yết Ma Giống, phò cơ : Trần Duy Nghĩa - Trương Văn Tràng.

5. Đàn Tân Định tại nhà ông Nguyễn Ngọc Thơ, phò cơ : Cao Quỳnh Cư - Phạm Công Tắc.

6. Đàn Thủ Đức tại nhà ông Ngô Văn Điều, ông Điều chứng đàn, phò cơ : Huỳnh Văn Mai - Võ Văn Nguyên.

Ngày 2-7-Bính Dần (dl 9-8-1926).

Tại Vĩnh Nguyên Tự Cần Giuộc, Đức Chí Tôn giáng cơ ban Tịch đạo Chức sắc nam phái : “ Thanh Đạo tam khai thất ức niên, …” và phong chức cho quí ông :

- Nguyễn Ngọc Tương : Phối Sư Thượng Tương Thanh.

- Nguyễn Ngọc Thơ : Phối Sư Thái Thơ Thanh.

- Lê Bá Trang : Phối Sư Ngọc Trang Thanh.

- Ngô Văn Kim : Giáo Sư Thượng Kim Thanh.

Ngày 24-7-Bính Dần (dl 31-8-1926).

Đức Chí Tôn phong Ngài Nguyễn Văn Tương (Minh Sư) ở làng Hữu Đạo, Cai Lậy, chức Thượng Chưởng Pháp.

Ngày 29-7-Bính Dần (dl 5-9-1926).

Đức Chí Tôn phong Hòa Thượng Như Nhãn làm Thái Chưởng Pháp và dạy Hòa Thượng xem lại kinh sách xưa mà lập thành Tân Luật của Đạo Cao Đài.

Đức Chí Tôn cũng phong Hòa Thượng Thiện Minh, học trò của Ngài Như Nhãn, chức Đầu Sư Thái Minh Tinh.

Ngày 11-8-Bính Dần (dl 17-9-1926).

Đ. Chí Tôn dạy Giáo Hữu Thượng Kiệt Thanh (Nguyễn Văn Kiệt) làm 7 cái ngai; Giáo Sư Thái Bính Thanh làm Trái Càn Khôn.

Ngày 23-8-Bính Dần (dl 29-9-1926) : LẬP TỜ KHAI ĐẠO.

Đức Chí Tôn ra lịnh cho Ngài Đầu Sư Lê Văn Trung, họp các môn đệ tại nhà ông Nguyễn Văn Tường ở hẽm 237bis đường Galliéni (nay là đường Trần Hưng Đạo) để lập Tờ Khai Đạo gởi lên nhà cầm quyền Pháp.

Có tất cả 247 môn đệ ký tên trong buổi họp, nhưng khi ký vào Tờ Khai Đạo thì chỉ ký tên 28 vị làm đại diện.

Tờ Khai Đạo nầy không phải là Đơn xin Khai Đạo, mà là Tuyên Ngôn chánh thức thành lập Đạo Cao Đài.

Vài ngày sau, lập đàn tại nhà Ngài Cư, Ngài Trung dâng Tờ Khai Đạo lên Đức Chí Tôn duyệt xét.

Đức Chí Tôn chấp thuận và căn dặn Ngài Lê Văn Trung : “ Thầy dặn con Trung, nội thứ năm tuần tới phải đến Le Fol mà khai cho kịp nghe.”

Ngày 28-8-Bính Dần (dl 4-10-1926).

Đức Chí Tôn giáng cơ cho biết : Lập ĐĐTKPĐ, Thầy chọn : Nhứt Phật, Tam Tiên, Tam thập lục Thánh, Thất thập nhị Hiền và Tam thiên đồ đệ.

Thứ năm, 1-9-Bính Dần (dl 7-10-1926) : Nạp Tờ Khai Đạo.

Ngài Lê Văn Trung vâng lịnh Đức Chí Tôn, sáng thứ năm 7-10-1926 (âl 1-9-Bính Dần) đến dinh Thống Đốc Nam Kỳ nạp Tờ Khai Đạo cho Thống Đốc Nam Kỳ Le Fol, được Le Fol vui vẻ tiếp nhận.

Ngày 7-9-Bính Dần (dl 13-10-1926).

Ngài Cư dâng tập “Phổ Cáo Chúng Sanh“ lên Đức Chí Tôn duyệt xét, được chấp thuận và cho phép ấn hành.

Ngày 10-9-Bính Dần (dl 16-10-1926).

Đức Chí Tôn phong Ngài Thái Lão Sư Trần Văn Thụ ở Vĩnh Nguyên Tự chức : Ngọc Chưởng Pháp.

Ngày 23-9-Bính Dần (dl 29-10-1926).

Đức Chí Tôn giao quyền thưởng phạt các Chức sắc cho Đức Lý Thái Bạch. Ngày nầy được xem là ngày Đức Chí Tôn giao Đức Lý Thái Bạch làm Giáo Tông ĐĐTKPĐ.

Ngày 12-10-Bính Dần (dl 16-11-1926) : trước Lễ Khai Đạo 3 ngày.

Đức Chí Tôn dạy lập Lễ Khai Đạo nơi Thánh Thất Gò Kén trong 3 ngày : 14, 15 và 16-10-Bính Dần.

Đức Chí Tôn phong thưởng 3 vị : Trang, Tương, Thơ lên làm Chánh Phối Sư ba phái.

Ngày 14-10-Bính Dần (dl 18-11-1926) : ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO.

Đức Chí Tôn lập Tịch đạo nữ phái và phong :

- Bà Lâm Thị Thanh: phong vi Giáo Sư Hương Thanh.

- Bà Ca Thị Thế: phong vi Giáo Hữu Hương Thế.

* Đêm nay giờ Tý, 15-10-BD, khởi ĐẠI LỄ KHAI ĐẠO.

Ngày 16-10-Bính Dần (dl 20-11-1926), đêm.

Đức Chí Tôn lập Pháp Chánh Truyền CTĐ.

Ngày 5-11-Bính Dần (dl 9-12-1926).

Ngài Thượng Chưởng Pháp Tương qui vị tại làng Hữu Đạo, quận Cại Lậy, Mỹ Tho, lúc đó Ngài được 48 tuổi.

Ngày 12-12-Bính Dần (dl 15-1-1927).

Đức Chí Tôn phong :

- Ngài Trần Đạo Quang : Quyền Thượng Chưởng Pháp.

- Ngài Dương Văn Nương: Đầu Sư Thái Nương Tinh. (Còn Ngài Đầu Sư Thái Minh Tinh bị Đức Lý cách chức).

Ngày 13-12-Bính Dần (dl 16-1-1927).

Tân Luật lập xong, 3 Chánh Phối Sư thay mặt Hội Thánh, đủ 6 bàn tay cầm bộ luật dâng lên 3 Đầu Sư, 3 Đầu Sư cũng đủ 6 bàn tay tiếp luật rồi dâng lên 3 Chưởng Pháp, 3 Chưởng Pháp tiếp luật dâng lên Đức Lý Giáo Tông, đặt tại tượng của Ngài.

Ngày 14-12-Bính Dần (dl 17-1-1927).

Đức Lý Giáo Tông mượn hai vị Đầu Sư lên đại điện cầm bộ luật nơi tượng của Ngài, đem giao cho Hộ Pháp. Đức Hộ Pháp khi đưa Luật thì nói : Kỳ một tháng nạp lại.

Cũng ngày nầy, Đức Chí Tôn tiết lộ cho biết :
- Ông Nguyễn Ngọc Thơ là chơn linh Từ Hàng Bồ Tát giáng trần.
- Ông Dương Văn Nương là chơn linh của Văn Thù Bồ Tát giáng trần.