D. Đạo lịch 2 - Năm Đinh Mão (1927)
ID026610 - Tiết : D. Đạo lịch 2 - Năm Đinh Mão (1927) 🖶 Print this Tiết
Chương : 12. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

D. Đạo lịch 2 - Năm Đinh Mão (1927)

Ngày mùng 1-1-Đinh Mão (dl 2-2-1927) : Tết Đinh Mão.

* Đức Chí Tôn kiểm điểm một năm truyền đạo, độ được 4 muôn môn đệ (40 000 tín đồ).

* Đức Lý Giáo Tông lập Pháp Chánh Truyền nữ phái Cửu Trùng Đài.

* Ngài Thượng Chưởng Pháp Tương giáng cơ un đúc tinh thần của chư Chức sắc Thiên phong.

Ngày 12-1-Đinh Mão (dl 13-2-1927).

Đức Chí Tôn giáng cơ lập Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài, phong chức cho Thập nhị Thời Quân.

Ngày 18-1-Đinh Mão (dl 19-2-1927).

Đức Lý quyết định trả chùa Gò Kén cho HT Như Nhãn, dạy Hội Thánh mua đất cất Tòa Thánh. Chỉ mua đất ở Tây Ninh vì Tây Ninh là Thánh địa. Đức Chí Tôn cũng định quyết : Chi chi cũng tại Tây Ninh đây mà thôi. Đức Lý gợi ý chỉ chỗ, Hội Thánh đi xem đất để mua.

Đức Lý dạy làm con dấu cho 3 Chưởng Pháp và 3 Đầu Sư.

Ngày 23-1-Đinh Mão (dl 24-2-1927).

Hội Thánh xem đất xong, tối lại cầu Đức Lý. Đức Lý khen, nói đất ấy là Thánh địa vì có Lục Long Phò Ấn.

Ngày 27-1-Đinh Mão (dl 28-2-1927).

Đức Lý Giáo Tông dạy kích thước xây cất Tòa Thánh, và phải mua Bàu Cà Na để làm Động Đình Hồ.

Ngày 20-2-Đinh Mão (dl 23-3-1927).

Hội Thánh trả chùa Gò Kén cho Hòa Thượng Như Nhãn, thỉnh cốt Phật Tổ và ông Sa Nặc về đất mới mua. Công cuộc nầy, Đức Cao Thượng Phẩm gánh vác, đứng ra chỉ huy. Đức Cao Thượng Phẩm nhờ số công quả người Miên phá rừng, đốn cây, xây cất Tòa Thánh tạm, Hậu điện, Đông lang, Tây lang, trù phòng, đào giếng, vv . . .

Ngày 2-5-Đinh Mão (dl 1-6-1927).

Đức Chí Tôn báo cho biết : “Cuối kỳ tháng 6 đây thì Thầy phải ngưng hết cơ bút truyền đạo.” Tất cả các đàn cơ phổ độ đều bế lại, chỉ còn cơ bút tại Tòa Thánh mà thôi.

Ngày 14-5-Đinh Mão (dl 13-6-1927).

Ngài Ngọc Chưởng Pháp Trần Văn Thụ đăng Tiên.

Ngày 29-6-Đinh Mão (dl 27-7-1927).

Đức Phạm Hộ Pháp sang Nam Vang mở đạo. Ngài ngụ tại nhà ông Cao Đức Trọng, lập đàn cơ, Đức Chí Tôn giáng thâu nhận môn đệ, phong Chức sắc cho nhiều vị :

- Lê Văn Bảy, Giáo Hữu phái Thượng, vv. . .

- Trần Kim Phụng, Nữ Giáo Hữu Hương Phụng, vv...

Nhờ số Chức sắc nam nữ đầu tiên nầy, Đức Hộ Pháp lập “Cơ quan Truyền giáo Hải ngoại”, thường gọi là Hội Thánh Ngoại Giáo, cử Giáo Hữu Thượng Bảy Thanh làm Chủ Trưởng, trụ sở đặt tại Nam Vang, dưới quyền chưởng quản của Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.