E. Đạo lịch 3 - Năm Mậu Thìn (1928)
ID026611 - Tiết : E. Đạo lịch 3 - Năm Mậu Thìn (1928) 🖶 Print this Tiết
Chương : 12. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

E. Đạo lịch 3 - Năm Mậu Thìn (1928)

Ngày 19-10-Mậu Thìn (dl 30-11-1928).

Ngài Bảo Đạo Ca Minh Chương đăng Tiên.

Đây là vị Thời Quân của HTĐ đã qui vị đầu tiên.