F. Đạo lịch 4 - Năm Kỷ Tỵ (1929)
ID026612 - Tiết : F. Đạo lịch 4 - Năm Kỷ Tỵ (1929) 🖶 Print this Tiết
Chương : 12. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

F. Đạo lịch 4 - Năm Kỷ Tỵ (1929)

Ngày 1-3-Kỷ Tỵ (dl 10-4-1929).

Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư đăng Tiên, lúc 11 giờ trưa, Ngài được 42 tuổi.

Ngày 8-3-Kỷ Tỵ (dl 17-4-1929).

Đức Lý Giáo Tông thăng bà Phối Sư Hương Thanh lên phẩm Nữ Chánh Phối Sư.

Ngày 15-5-Kỷ Tỵ (dl 21-6-1929).

Đức Chí Tôn duyệt và chấp thuận cuốn “Đại Đàn Nghi Tiết” và 3 bài Dâng Tam Bửu mới do Tiếp Lễ Nhạc Quân Cao Quỳnh Diêu đặt ra, nhưng đến ngày 17-6-Canh Ngọ (dl 12-7-1930), Ngài Thượng Đầu Sư mới ban hành.

Ngày 12-12-Kỷ Tỵ (dl 11-1-1930).

Đức Chí Tôn thăng phẩm cho Ngài Cao Quỳnh Diêu vào chánh vị Bảo Văn Pháp Quân.