G. Đạo lịch 5 - Năm Canh Ngọ (1930)
ID026613 - Tiết : G. Đạo lịch 5 - Năm Canh Ngọ (1930) 🖶 Print this Tiết
Chương : 12. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

G. Đạo lịch 5 - Năm Canh Ngọ (1930)

Ngày 3-10-Canh Ngọ (dl 22-11-1930).

Đức Lý Giáo Tông hiệp cùng Đức Phạm Hộ Pháp lập 6 Đạo Nghị Định, từ Đạo Nghị Định 1 đến 6.

Đặc biệt trong Đạo Nghị Định 2, Đức Lý ban cho Đầu Sư Thượng Trung Nhựt cầm quyền Giáo Tông tại thế.

Ngày 30-11-Canh Ngọ (dl 18-1-1930).

Đức Lý Giáo Tông ban cho Thập Hình để Tòa Đạo xử phạt Chức sắc và Đạo hữu vi phạm luật pháp của Đạo.