I. Đạo lịch 8 - Năm Quí Dậu (1933)
ID026615 - Tiết : I. Đạo lịch 8 - Năm Quí Dậu (1933) 🖶 Print this Tiết
Chương : 12. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

I. Đạo lịch 8 - Năm Quí Dậu (1933)

Ngày 26-2-Quí Dậu (dl 21-3-1933).

Bà Đoàn Thị Điểm giáng cơ bắt đầu viết Nữ Trung Tùng Phận. Đức Hộ Pháp và Tiếp Thế Lê Thế Vĩnh phò loan. Về sau, Ngài Cao Tiếp Đạo thế, Ngài Tiếp Thế phò loan.

Ngày 1-10-Quí Dậu (dl 18-11-1933).

Ông Phạm Văn Màng, Cai sở Bàu Sen thuộc Phạm Môn, mất tại Sở Quảng nghệ do bịnh nặng, hưởng được 46 tuổi. Thần Hoàng làng Long Thành báo cho biết ông Màng đắc Thánh vị, gọi là Phối Thánh Phạm Văn Màng.

Ngày 29-12-Quí Dậu (dl 12-2-1934).

Bát Nương và Lục Nương giáng cơ báo cho biết Ngọc Hư Cung trở pháp, truất quyền của CTĐ, giao cho HTĐ cầm quyền nền Đạo, bởi vì : “Cửu Trùng không kế an thiên hạ, phải để Hiệp Thiên đứng trị vì.” Đức Quyền Giáo Tông biết rằng nhiệm vụ của Đức Ngài sắp chấm dứt. Đạo lịch 9 - Năm Giáp Tuất (1934)