J. Đạo lịch 9 - Năm Giáp Tuất (1934)
ID026616 - Tiết : J. Đạo lịch 9 - Năm Giáp Tuất (1934) 🖶 Print this Tiết
Chương : 12. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

J. Đạo lịch 9 - Năm Giáp Tuất (1934)

Ngày 16-7-Giáp Tuất (dl 25-8-1934).

Đức Lý Giáo Tông và Đức Phạm Hộ Pháp hợp nhau lập thành hai Đạo Nghị Định 7 và 8.

Đạo Nghị Định 8 : “Những Chi phái nào do bởi ĐĐTKPĐ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh của Hội Thánh thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng môn Tả đạo.”

Ngày 13-10-Giáp Tuất (dl 19-11-1934).

Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung đăng Tiên tại Giáo Tông Đường, lúc đó Đức Ngài được 59 tuổi.

Sau đó, Đức Lý Giáo Tông giao quyền Giáo Tông hữu hình cho Đức Phạm Hộ Pháp, nên Đức Hộ Pháp xưng là : Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài, Hiệp Thiên và Cửu Trùng.