L. Đạo lịch 11 - Năm Bính Tý (1936)
ID026618 - Tiết : L. Đạo lịch 11 - Năm Bính Tý (1936) 🖶 Print this Tiết
Chương : 12. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

L. Đạo lịch 11 - Năm Bính Tý (1936)

Ngày 1-11-Bính Tý (dl 14-2-1936).

Đức Hộ Pháp tiếp nối công việc xây cất Tòa Thánh.

Đức Ngài huy động 500 công quả hiến thân Phạm Môn làm lực lượng công thợ nồng cốt, các Đầu Họ PT trong 21 tỉnh Nam phần VN lo lương thực chở về Tòa Thánh, các Khâm Châu và Đầu Tộc Đạo lo quyên góp tiền bạc của bổn đạo đưa về mua vật liệu xây dựng. Đức Hộ Pháp nói : "Chỉ cần mỗi Đạo hữu góp 1 đồng thì Hội Thánh đủ tiền cất Tòa Thánh và nhứt định kỳ nầy thành công."