M. Đạo lịch 13 - Năm Mậu Dần (1938)
ID026619 - Tiết : M. Đạo lịch 13 - Năm Mậu Dần (1938) 🖶 Print this Tiết
Chương : 12. Lược sử thành lập Đạo Cao Đài
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

M. Đạo lịch 13 - Năm Mậu Dần (1938)

Ngày 16-1-Mậu Dần (dl 16-2-1938).

Hội Thánh lập Đạo Luật năm Mậu Dần, Đức Hộ Pháp phê chuẩn, và giao trở lại cho Hội Thánh ban hành.

Ngày 19-10-Mậu Dần (dl 10-12-1938).

Đức Phạm Hộ Pháp hợp với Đức Lý Giáo Tông lập Đạo Nghị Định số 48 thành lập Cơ Quan Phước Thiện.