C. Đức Chí Tôn dạy về Tu thân.
ID026659 - Tiết : C. Đức Chí Tôn dạy về Tu thân. 🖶 Print this Tiết
Chương : 18. Tu thân
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

C. Đức Chí Tôn dạy về Tu thân.

Đức Chí Tôn giáng cơ dạy về Tu thân, phải thực hành hằng ngày hằng bữa và liên tục :

“ Phải thường hỏi lấy mình, khi đem mình vào lạy Thầy buổi tối, coi phận sự ngày ấy đã xong chưa và lương tâm có điều chi cắn rứt chăng. Nếu phận sự còn nét chưa rồi, lương tâm chưa được yên tịnh thì phải biết cải hóa, ráng sức chuộc lấy lỗi lầm đã làm thì các con có lo chi chẳng bì bực Chí Thánh.

Thầy mong mỗi đứa đều lưu ý đến sự sửa mình thì lấy làm may mắn cho nền Đạo, rồi các con sẽ được thong dong treo gương cho kẻ khác.” (TNHT 1-2 hợp nhứt,B 69)

Hạnh Đường Huấn Luyện Lễ Sanh đặt ra 10 câu tự hỏi sau đây để giúp cho việc Tu Thân :

“ Vậy mỗi buổi tối, chúng ta nên kiểm điểm sự hành động của ta trong ngày và tự hỏi :

1. Ta có ích kỷ không ?

2. Ta có phạm Ngũ giới cấm không ?

3. Ta có làm việc chểnh mảng không ?

4. Ta có làm ngơ trước một điều thiện nhỏ nào không?

5. Ta có làm điều gì phạm danh giá người không ?

6. Ta có làm hại ai không ?

7. Ta có xúi giục người làm quấy không ?

8. Ta có làm gì trái luật nước không ?

9. Ta có làm gì trái thuần phong mỹ tục không ?

10. Ta có làm điều gì bất công không ?

Mỗi ngày cứ tập xét mình như vậy mãi, hễ nhận thấy mình đã làm điều chi thuộc 10 câu tự vấn ấy, tức khắc phải lo chừa cải, mỗi ngày cải tiến một ít, lần lần ta sẽ hoàn toàn quay về với lẽ phải.

Ngoài những phương pháp tu dưỡng cao siêu riêng dành cho bực thượng thừa, những qui tắc vừa kể trên đây rất hạp với chư thiện tín, mà vấn đề không có điều chi bó buộc khó khăn và cũng không một mảy may nào gọi là yếm thế, dị đoan, mê tín.”