A. Nhân sinh quan của Đạo Cao Đài.
ID026674 - Tiết : A. Nhân sinh quan của Đạo Cao Đài. 🖶 Print this Tiết
Chương : 21. Nhơn Sanh Quan
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

A. Nhân sinh quan của Đạo Cao Đài.

Nhơn sanh quan (Nhân sinh quan) là một hệ thống tư tưởng triết học xem xét về nguồn gốc của con người, sự sống sự chết, mục đích và ý nghĩa của đời sống con người.

Nhân sinh quan của Đạo Cao Đài thuộc về triết học Duy Linh Duy Nhất, vượt lên trên triết học Duy Tâm và Duy Vật, mà còn dung hợp được hai quan niệm nầy.

Nhân sinh quan của Đạo Cao Đài sẽ giải đáp một cách minh bạch các vấn đề sau đây :

- Nguồn gốc của loài người. Con người từ đâu tới ?

- Con người có Linh hồn không ? Linh hồn là gì ?

- Khi thể xác chết đi, Linh hồn xuất ra đi đâu ?

- Con người đầu thai xuống cõi trần bằng cách nào ?

- Thượng Đế là ai ? Thượng Đế và con người.

- Quỉ vương là ai ? Thiên đàng và Địa ngục.

Mục đích cuộc sống của con người.