3). Con người từ đâu tới ? Ba hạng người.
ID026678 - Mục : 3). Con người từ đâu tới ? Ba hạng người. 🖶 Print this Mục
Tiết : B. Nguồn gốc của loài người.
Chương : 21. Nhơn Sanh Quan
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

3). Con người từ đâu tới ? Ba hạng người.

Nhơn loại được chia làm ba hạng người, căn cứ theo nguồn gốc : đó là Nguyên nhơn, Hóa nhơn, Quỉ nhơn.