1). Con người khi chết đi về đâu ?
ID026688 - Mục : 1). Con người khi chết đi về đâu ? 🖶 Print this Mục
Tiết : D. Con người khi chết đi về đâu ?
Chương : 21. Nhơn Sanh Quan
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

1). Con người khi chết đi về đâu ?

Như phần II vừa trình bày, con người chết không phải là hết, chỉ có thể xác chết, còn Linh hồn và Chơn thần thì bất tiêu bất diệt, xuất ra khỏi thể xác trở về cõi thiêng liêng, vì nơi đây là cõi chơn thật của Linh hồn.

Để giải đáp vấn đề : Con người khi chết đi về đâu ?

Chúng ta phân ra 3 trường hợp với 3 nhóm người :

- Người không có tín ngưỡng tôn giáo.
- Người tín đồ Cao Đài giữ đúng Luật Đạo
- Người tín đồ của các tôn giáo khác.