A. Định Nghĩa về Vũ Trụ Quan.
ID026705 - Tiết : A. Định Nghĩa về Vũ Trụ Quan. 🖶 Print this Tiết
Chương : 22. Vũ Trụ Quan.
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

A. Định Nghĩa về Vũ Trụ Quan.

Vũ trụ hay Võ trụ có nghĩa bao gồm cả không gian và thời gian. Thường nói : Càn khôn vũ trụ (CKVT) nghĩa là khắp Trời Đất, khắp không gian và thời gian suốt từ xưa đến nay.

Mỗi vũ trụ gồm nhiều thế giới, mỗi thế giới là một địa cầu. Địa cầu của nhơn loại chúng ta đang ở chỉ là một phần rất bé nhỏ trong toàn cả Càn Khôn Vũ Trụ bao la của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Vũ trụ quan là một hệ thống tư tưởng trình bày về sự hình thành của vũ trụ, và những biến đổi của nó.

Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài giải đáp một cách minh bạch các vấn đề về vũ trụ sau đây :

- Sự hình thành của vũ trụ hiện hữu như thế nào ?

- Vũ trụ hiện hữu có giới hạn không ? Gồm có bao nhiêu ngôi sao ?

- Vũ trụ có vô thỉ vô chung không ?

- Những khám phá của khoa học ngày nay có phù hạp với Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài không ?

- Địa vị của Địa cầu nhơn loại chúng ta trong Càn Khôn Vũ Trụ.

Đó là những vấn đề then chốt về Vũ trụ mà Triết lý Cao Đài sẽ đề cập đến với nhiều mới lạ chưa từng thấy.

Theo Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài thì Vũ trụ hiện hữu của chúng ta có hai phần :

- Phần Hữu hình thấy được.

- Phần Vô hình không thấy được.