C. Phần HỮU HÌNH của VŨ TRỤ.
ID026719 - Tiết : C. Phần HỮU HÌNH của VŨ TRỤ. 🖶 Print this Tiết
Chương : 22. Vũ Trụ Quan.
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

 

1). Tổng quát về phần hữu hình.

Như trong các phần vừa trình bày trên, Phần Hữu hình của Vũ trụ Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế gồm có : bên trên là Tam thiên thế giới (3000 thế giới), bên dưới là Thất thập nhị Địa (72 địa cầu). Tổng cộng có tất cả là : 3072 ngôi sao.

Vũ trụ Hữu hình được tượng trưng bằng Trái Càn khôn thờ nơi Bát Quái Đài của Tòa Thánh Tây Ninh.

Sự xoay chuyển của Tam thiên thế giới và Thất thập nhị Địa luôn luôn được đều hòa, không ngừng nghỉ, cái lên cái xuống, cái qua cái lại, không bao giờ va chạm nhau. Có được như thế là do sự điều khiển của các Đấng vô hình.

Các tinh cầu và các quả Địa cầu luôn luôn được Đấng Thượng Đế ban cho thần lực (tức là năng lượng thiêng liêng) vừa đủ để giúp cho sự chuyển động duy trì điều hòa, ổn định và không ngừng nghỉ.

Cũng giống như một cái đồng hồ điện tử, cục pin cung cấp năng lượng điện cho nó chạy đều hòa và không ngừng nghỉ. Nếu pin còn điện quá yếu hay hết điện thì nó không đủ cung cấp cho đồng hồ thì đồng hồ phải chạy chậm lại hay ngừng hẳn. Cho nên, nếu Đấng Thượng Đế cung cấp thần lực cho các tinh cầu và các Địa cầu một cách không đều hòa và liên tục thì các quả cầu ấy sẽ chuyển động rối loạn hay ngừng quay, đó cũng là một cuộc Đại hủy diệt vậy.

Để điều khiển sự vận chuyển của các tinh cầu và Địa cầu chuyển động điều hòa, cũng như điều khiển cuộc tiến hóa của cả Càn khôn, Đức Thượng Đế phải lập ra một guồng máy vô hình, gồm nhiều cơ quan là các từng Trời và các Đấng Thần Thánh Tiên Phật để giúp tay Thượng Đế.

Phần Vô hình của Càn Khôn Vũ Trụ không thấy được mà chúng ta biết là do Đức Thượng Đế giảng dạy qua cơ bút, gồm có :

-Tam thập lục Thiên.
-Cửu Trùng Thiên và Thập nhị Thiên.
- Tứ Đại Bộ Châu.

 

2). Tam thập lục Thiên.

Tam thập lục Thiên là 36 từng Trời.

Ngôi Thái Cực ở tại Bạch Ngọc Kinh, nơi ấy là trung tâm của Càn Khôn Vũ Trụ. Thái Cực biến hóa ra Lưỡng Nghi : Âm quang và Dương quang.

Thái Cực và Lưỡng Nghi hợp thành 3 Ngôi Trời, gọi là Tam Thiên Vị, chiếm 3 từng Trời tại trung tâm Càn Khôn Vũ Trụ.

Dưới Tam Thiên Vị là 33 từng Trời (Tam thập tam Thiên). Nhập chung lại thì đủ 36 từng Trời.

Nơi Tam thập lục Thiên là ngôi vị của chư Thần Thánh Tiên Phật..

 

3). Cửu Trùng Thiên và Thập nhị Thiên.

Thập nhị Thiên là 12 từng Trời.

Cửu Trùng Thiên là 9 từng Trời.

Dưới Tam thập lục Thiên là Thập nhị Thiên.

Trong Thập nhị Thiên, bên trên có 3 từng Trời, là :

- Hỗn Nguơn Thiên
- Hội Nguơn Thiên
- Hư Vô Thiên.

Hai từng Trời Hỗn Nguơn Thiên và Hội Nguơn Thiên do Đức Phật Di-Lạc chưởng quản.

Hư Vô Thiên do Đức Phật Nhiên Đăng chưởng quản.

Trong từng Trời Hư Vô Thiên có Ngọc Hư Cung, là nơi họp triều đình của Đức Chí Tôn, để điều hành toàn cả các hoạt động trong Càn Khôn Vũ Trụ. Tại đây, các Đấng Thần Thánh Tiên Phật họp Đại Hội để lập Thiên Điều cai quản Càn Khôn Vũ Trụ.

Dưới 3 từng Trời nầy là Cửu Trùng Thiên, kể ra :

- Từng Trời thứ 9 : Tạo Hóa Thiên
- Từng Trời thứ 8 : Phi Tưởng Thiên
- Từng Trời thứ 7 : Hạo Nhiên Thiên
- Từng Trời thứ 6 : Kim Thiên,
- Từng Trời thứ 5 : Xích Thiên,
- Từng Trời thứ 4 : Huỳnh Thiên,
- Từng Trời thứ 3 : Thanh Thiên,
- Từng Trời thứ 2 có Vườn Đào Tiên,
- Từng Trời thứ 1 có Vườn Ngạn Uyển.

Từng Trời thứ 9 do Đức Phật Mẫu chưởng quản.

Từng Trời thứ 8 do Đức Từ Hàng Bồ Tát chưởng quản.

Từng Trời thứ 7 do Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát chưởng quản.

Thập nhị Thiên gồm : 3 từng Trời bên trên và Cửu Trùng Thiên bên dưới, là nơi làm việc của chư Đấng Thần Thánh Tiên Phật, có nhiệm vụ cai quản và điều hành tất cả các hoạt động của Càn Khôn Vũ Trụ và sự tiến hóa của Vạn linh.

 

4). Tứ Đại Bộ Châu.

Có 2 Tứ Đại Bộ Châu : trên và dưới.

- Tứ Đại Bộ Châu Trên cai quản Tam thiên Thế giới, gọi là Tứ Đại Bộ Châu Thượng, gồm :

. Bắc Đại Bộ Châu
. Đông Đại Bộ Châu
. Nam Đại Bộ Châu
. Tây Đại Bộ Châu.

- Tứ Đại Bộ Châu Dưới cai quản Thất thập nhị Địa, gọi là Tứ Đại Bộ Châu Hạ, gồm :

. Bắc Cù Lư Châu
. Đông Thắng Thần Châu
. Nam Thiệm Bộ Châu
. Tây Ngưu Hóa Châu.

Địa cầu 68 của nhơn loại chúng ta ở trong Nam Thiệm Bộ Châu.