2). Tam thập lục Thiên.
ID026721 - Mục : 2). Tam thập lục Thiên. 🖶 Print this Mục
Tiết : C. Phần HỮU HÌNH của VŨ TRỤ.
Chương : 22. Vũ Trụ Quan.
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

2). Tam thập lục Thiên.

Tam thập lục Thiên là 36 từng Trời.

Ngôi Thái Cực ở tại Bạch Ngọc Kinh, nơi ấy là trung tâm của Càn Khôn Vũ Trụ. Thái Cực biến hóa ra Lưỡng Nghi : Âm quang và Dương quang.

Thái Cực và Lưỡng Nghi hợp thành 3 Ngôi Trời, gọi là Tam Thiên Vị, chiếm 3 từng Trời tại trung tâm Càn Khôn Vũ Trụ.

Dưới Tam Thiên Vị là 33 từng Trời (Tam thập tam Thiên). Nhập chung lại thì đủ 36 từng Trời.

Nơi Tam thập lục Thiên là ngôi vị của chư Thần Thánh Tiên Phật..