3). Cửu Trùng Thiên và Thập nhị Thiên.
ID026722 - Mục : 3). Cửu Trùng Thiên và Thập nhị Thiên. 🖶 Print this Mục
Tiết : C. Phần HỮU HÌNH của VŨ TRỤ.
Chương : 22. Vũ Trụ Quan.
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

3). Cửu Trùng Thiên và Thập nhị Thiên.

Thập nhị Thiên là 12 từng Trời.

Cửu Trùng Thiên là 9 từng Trời.

Dưới Tam thập lục Thiên là Thập nhị Thiên.

Trong Thập nhị Thiên, bên trên có 3 từng Trời, là :

- Hỗn Nguơn Thiên
- Hội Nguơn Thiên
- Hư Vô Thiên.

Hai từng Trời Hỗn Nguơn Thiên và Hội Nguơn Thiên do Đức Phật Di-Lạc chưởng quản.

Hư Vô Thiên do Đức Phật Nhiên Đăng chưởng quản.

Trong từng Trời Hư Vô Thiên có Ngọc Hư Cung, là nơi họp triều đình của Đức Chí Tôn, để điều hành toàn cả các hoạt động trong Càn Khôn Vũ Trụ. Tại đây, các Đấng Thần Thánh Tiên Phật họp Đại Hội để lập Thiên Điều cai quản Càn Khôn Vũ Trụ.

Dưới 3 từng Trời nầy là Cửu Trùng Thiên, kể ra :

- Từng Trời thứ 9 : Tạo Hóa Thiên
- Từng Trời thứ 8 : Phi Tưởng Thiên
- Từng Trời thứ 7 : Hạo Nhiên Thiên
- Từng Trời thứ 6 : Kim Thiên,
- Từng Trời thứ 5 : Xích Thiên,
- Từng Trời thứ 4 : Huỳnh Thiên,
- Từng Trời thứ 3 : Thanh Thiên,
- Từng Trời thứ 2 có Vườn Đào Tiên,
- Từng Trời thứ 1 có Vườn Ngạn Uyển.

Từng Trời thứ 9 do Đức Phật Mẫu chưởng quản.

Từng Trời thứ 8 do Đức Từ Hàng Bồ Tát chưởng quản.

Từng Trời thứ 7 do Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát chưởng quản.

Thập nhị Thiên gồm : 3 từng Trời bên trên và Cửu Trùng Thiên bên dưới, là nơi làm việc của chư Đấng Thần Thánh Tiên Phật, có nhiệm vụ cai quản và điều hành tất cả các hoạt động của Càn Khôn Vũ Trụ và sự tiến hóa của Vạn linh.