4). Tứ Đại Bộ Châu.

Có 2 Tứ Đại Bộ Châu : trên và dưới.

- Tứ Đại Bộ Châu Trên cai quản Tam thiên Thế giới, gọi là Tứ Đại Bộ Châu Thượng, gồm :

. Bắc Đại Bộ Châu
. Đông Đại Bộ Châu
. Nam Đại Bộ Châu
. Tây Đại Bộ Châu.

- Tứ Đại Bộ Châu Dưới cai quản Thất thập nhị Địa, gọi là Tứ Đại Bộ Châu Hạ, gồm :

. Bắc Cù Lư Châu
. Đông Thắng Thần Châu
. Nam Thiệm Bộ Châu
. Tây Ngưu Hóa Châu.

Địa cầu 68 của nhơn loại chúng ta ở trong Nam Thiệm Bộ Châu.