6). Thiết lập bàn vong, khay vong, linh vị.
ID026740 - Mục : 6). Thiết lập bàn vong, khay vong, linh vị. 🖶 Print this Mục
Tiết : B. Phần thứ nhì : TANG LỄ (Lễ Sanh, Chức Việc, Đạo Hữu & các phẩm tương đương).
Chương : 24. Tang lễ.
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

6). Thiết lập bàn vong, khay vong, linh vị.

1- Thiết lập Bàn vong :

Dùng một cái bàn đặt trước quan tài làm Bàn vong, tức là làm bàn thờ người chết, trên đó có : 1 cặp chân đèn, 1 lư hương, 1 diã trái cây, 1 bình bông, 1 chung rượu, 1 chung trà, 1 tấm linh vị (bài vị), 1 cây đèn, phía sau có treo hình của người chết chụp lúc sanh tiền, mặc đạo phục, và có 1 cây phướn Thượng Sanh đặt bên tay trái phía trong nhìn ra. Nếu người chết ở phẩm Lễ Sanh hay tương đương thì có thêm 1 cây lọng.

Trước Bàn vong treo một tấm phủ nghi trắng che khuất phần dưới bàn vong. Trên tấm phủ nghi nầy có viết chữ nho hay đề chữ Việt cũng được, những câu nói về cái chết của con người, thí dụ như : Qui hồi cựi vị, Sanh ký tử qui, Sanh tiền giác ngộ Tam Kỳ đạo, Tử hậu siêu thăng nhứt điểm linh.

Bên cạnh tấm phủ nghi cần ghim vào một miếng giấy trên đó viết chữ lớn cho dễ đọc : “Xin cầu nguyện cho : Phẩm tước, Tên họ người chết, tuổi ” để những người đến viếng tang biết mà cầu nguyện.

(Nơi phía dưới Thiên bàn, tương tự như vậy, cũng có một miếng giấy ghi : “Xin cầu nguyện cho : Phẩm tước, Tên họ, tuổi” người chết dán phía Bình bông, dưới cái chuông nếu người chết là nam, hay dán phía dĩa trái cây, dưới cái mõ nếu người chết là nữ, để bạn đạo cầu nguyện)

2- Khay vong :

2 1 3
4
5
Một cái khay hình vuông trong đó có đặt:
1. Linh vị.
2. Dĩa trái cây nhỏ.
3. Bình bông nhỏ.
4. Đèn vọng.
5. Lư hương nhỏ.

Khi hành lễ luôn đốt 3 cây hương cắm chung vào. Khai vong nầy để tượng trưng vị trí của vong linh.

3- Linh vị : Linh vị là một miếng giấy nhỏ trên đó có đề : Tên họ người chết, phẩm vị, tuổi, ngày sanh, nơi sanh, ngày chết, nơi chết, ngày nhập môn cầu đạo.

LINH VỊ
Sanh ư
Tân Mùi
niên canh
Tây Ninh
tỉnh
Gò Dầu
huyện
Thanh Phước

Cố
Đạo Hữu
Nguyễn
Văn
Khá

hưởng
hạ thọ
lục
thập
cửu
tuế
Tử ư
Quí Mùi
niên
tứ ngoạt
sơ bát
nhựt
ngọ thời
nhi chung
tại
Long Thành
Nhập môn : 1-3-Kỷ Tỵ Tại Thánh Thất Gò Dầu.
LINH VỊ
Sanh
năm
Tân Mùi

Thanh Phước
huyện
Gò Dầu
tỉnh
Tây Ninh
Cố
Đạo Hữu
Nguyễn
Văn
Khá

hưởng
hạ thọ
sáu
mươi
chín
tuổi
Mất
ngày tám
tháng tư
năm
Quí Mùi
giờ ngọ
tại xã
Long Thành
Nhập môn : 1-3-Kỷ Tỵ Tại Thánh Thất Gò Dầu.

Linh vị viết theo văn Nho Linh vị viết theo văn Việt

Khi xưa, linh vị được viết theo văn Nho, nhưng ngày nay, có nơi viết theo văn Việt cho dễ hiểu. Thí dụ như 2 linh vị bên trên, một bên văn Nho, một bên văn Việt.