11). Lễ chèo hầu tại Khách đình (phẩm Lễ Sanh).
ID026745 - Mục : 11). Lễ chèo hầu tại Khách đình (phẩm Lễ Sanh). 🖶 Print this Mục
Tiết : B. Phần thứ nhì : TANG LỄ (Lễ Sanh, Chức Việc, Đạo Hữu & các phẩm tương đương).
Chương : 24. Tang lễ.
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

11). Lễ chèo hầu tại Khách đình (phẩm Lễ Sanh).

Phẩm Lễ Sanh chết làm Lễ Tang tại Khách đình có chèo hầu vào buổi tối. Các phẩm Chánh Trị Sự sắp xuống không có chèo hầu.

Việc chèo hầu do Ban Tổng Trạo thực hiện, thành phần gồm :

- Tổng lái
- Tổng mũi
- Tổng thương
- Tổng khậu
- 12 Bá trạo.

Theo Bí pháp, các vị nầy có phận sự chèo thuyền Bát Nhã đưa người phước đức vượt qua biển khổ, đến bờ giác, đắc đạo, đi vào cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Đây là Thể pháp tượng trưng Bí pháp về thuyền Bát Nhã.

Việc chèo hầu diễn ra trước quan tài người chết ở phẩm vị Lễ Sanh cũng có tính cách để làm tăng thêm phần long trọng Tang lễ của một vị Chức sắc của Đạo.

Đối với Chức sắc trên phẩm Lễ Sanh, tức là từ Giáo Hữu trở lên, còn có chèo đưa, nghi lễ long trọng hơn nữa.