14). Đưa linh cữu đến Nghĩa địa.

Tang chủ bưng khay vong đến Thiên bàn xá 3 xá, rồi đi ra theo phướn Thượng Sanh, linh cữu đi tiếp theo.

Khi ra đường thì trật tự đưa đám, đối với đám tang của Lễ Sanh và các phẩm tương đương, sắp đặt như sau :

1. Bảng Đại Đạo.
2. Phướn Thượng Sanh.
3. Đồng nhi tụng Kinh Đưa linh cữu, có đờn, tụng hoài cho tới khi linh cữu ra tới huyệt.
4. Bàn hương án có 1 lọng và 2 lễ sĩ hầu.
5. Vãng lụy và tràng hoa.
6. Thuyền Bát Nhã chở linh cữu.
7. Dàn Nam.
8. Tang gia.
9. Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu nam nữ đưa đám.

* Nếu là Tang lễ của Chức việc Bàn Trị Sự Đạo hữu thì khay vong theo phướn Thượng Sanh và trật tự đưa đám giống như trên, nhưng không có (4) và (7):

- (4) là Bàn hương án, 1 lọng và 2 lễ sĩ hầu.

- (7) là Dàn nam.

Nơi vùng Châu thành Thánh địa, trước khi đưa linh cữu tới Nghĩa địa Thái Bình thì thuyền Bát Nhã và đoàn đưa tang đi vào Nội Ô, dừng lại trước Báo Ân Từ, bưng khay vong vào cầu nguyện Đức Phật Mẫu, ban nghi lễ có dộng 1 hồi chuông.

Tiếp tục đi tới Đền Thánh, bưng khay vong vào Đền Thánh, có ban nghi lễ tiếp rước và hướng dẫn, lạy Đức Chí Tôn và cầu nguyện cho vong linh.

Khi vào và lúc ra khỏi Đền Thánh, có 1 hồi trống và 1 hồi chuông rước và đưa nếu là phẩm Lễ Sanh; còn phẩm Chức việc, Đạo hữu thì chỉ đánh 1 hồi chuông.