19). Tang lễ của Đạo hữu giữ Lục trai.
ID026753 - Mục : 19). Tang lễ của Đạo hữu giữ Lục trai. 🖶 Print this Mục
Tiết : B. Phần thứ nhì : TANG LỄ (Lễ Sanh, Chức Việc, Đạo Hữu & các phẩm tương đương).
Chương : 24. Tang lễ.
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

19). Tang lễ của Đạo hữu giữ Lục trai.

(Theo quyển Quan Hôn Tang Lễ 1975 của Hội Thánh)

Đạo hữu giữ Lục trai thuộc hàng Vong phàm, không được đối phẩm Địa Thần.

SƠ GIẢI : Những vị nầy không được làm phép xác, phép đoạn căn, khi Cầu siêu thì chỉ tụng Kinh Cầu Siêu (Đầu vọng bái.…) và tụng Di-Lạc Chơn Kinh mà thôi (không được tụng xen Kinh Khi đã chết rồi), được hành lễ tế điện giống như trường hợp Đạo hữu 10 ngày chay. Không được làm Tuần cửu, Tiểu tường và Đại tường. Khi tới ngày Tuần cửu, Tiểu tường, Đại tường thì thân nhơn người qui liễu đến Thánh Thất sở tại xin làm lễ Cầu siêu.

NGHI TIẾT HÀNH LỄ :

1. Hấp hối : Tụng Kinh Cầu Hồn khi hấp hối.

2. Tắt hơi : Tụng Kinh Khi đã chết rồi.

3. Thượng sớ Tân cố : Dâng sớ tại Thánh Thất hay tư gia (không được dâng sớ ở Đền Thánh).

4. Tẫn liệm (Nhập mạch) : Tụng Kinh Tẫn liệm.

Thân nhân muốn đem linh cữu vào Khách đình hay để nơi tư gia tùy ý. Nếu muốn đem vô Khách đình thì phải xin phép Hội Thánh.

5. Thành phục - Phát tang :

- Nếu để nơi tư gia thì hành lễ Đức Chí Tôn, Cáo Từ Tổ, Thành phục, Phát tang. Còn đem vào Khách đình thì cũng hành lễ Đức Chí Tôn trước.

- Hành lễ Tế điện (Chánh tế) giống như trường hợp Đạo hữu 10 ngày chay, nếu có thân bằng cố hữu thì làm nghi Phụ tế châm chước.

6. Cầu siêu : Tụng Kinh Cầu siêu 3 lần, không tụng xen Kinh Khi đã chết rồi. Niệm câu chú Thầy 3 lần.

Tiếp theo, tụng Di-Lạc Chơn Kinh.

7. Lễ An táng :

-Hành châm chước lễ Cáo Từ Tổ.

-Tụng Kinh Cầu siêu 3 lần, niệm câu chú của Thầy 3 lần. (Không được làm các phép bí tích).

-Khiển điện.

-Di linh cữu ra thuyền Bát Nhã. Đồng nhi tụng Kinh Đưa linh cữu.

-Đi đến Báo Ân Từ : thỉnh linh vị vào bái lễ Đức Phật Mẫu. (không dộng chuông đưa hay rước).

-Đến Đền Thánh, cũng thỉnh linh vị vào bái lễ Đức Chí Tôn (không dộng chuông đưa hay rước).

-Trở ra, đưa đi an táng nơi Nghĩa địa.

Trật tự đưa đám :

a. Bảng Đại Đạo.
b. Phướn Thượng Sanh.
c. Bàn vong.
d. Đồng nhi tụng Kinh Đưa linh cữu, có đờn.
f. Vãng lụy (nếu có)
g. Thuyền Bát Nhã chở linh cữu.
h. Tang quyến.
i. Chức việc, Đạo hữu, thân bằng nam nữ.

8. Tại nghĩa địa :

- Đọc Ai điếu (nếu có).

- Đồng nhi tụng Kinh Hạ Huyệt và Chú Vãng Sanh 3 lần, niệm câu chú của Thầy 3 lần.

- Giải tán.

So sánh Tang lễ giữa 2 Đạo hữu giữ : Thập trai và Lục trai.

Đạo hữu giữ 10 ngày chay : Đạo hữu giữ 6 ngày chay:
Đối phẩm Địa Thần. Vong phàm
Hưởng phép xác, đoạn căn, độ thăng. Không
Cầu siêu : có tụng Kinh Khi đã chết rồi. Không
Làm Tuần cửu, Tiểu tường, Đại tường. Không
Có dộng chuông khi đến Báo Ân Từ và Đền Thánh bái lễ. Không

Chỉ sai biệt có 4 ngày ăn chay trong 1 tháng mà người Đạo hữu giữ Lục trai mất đi rất nhiều quyền lợi quan trọng như : không được làm các phép bí tích, không được làm Tuần cửu, Tiểu tường và Đại tường, và nhứt là không được đối phẩm Địa Thần, chỉ được xem là Vong phàm, được lạy 2 lạy quì 2 lạy đứng.