22). Tang lễ trong thời gian chư Thánh triều Thiên.
ID026756 - Mục : 22). Tang lễ trong thời gian chư Thánh triều Thiên. 🖶 Print this Mục
Tiết : B. Phần thứ nhì : TANG LỄ (Lễ Sanh, Chức Việc, Đạo Hữu & các phẩm tương đương).
Chương : 24. Tang lễ.
Sách : Bước Đầu Học Đạo
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

22). Tang lễ trong thời gian chư Thánh triều Thiên.

Sau ngày lễ Đưa chư Thần Thánh Tiên Phật triều Thiên mỗi năm, từ ngày 23 đến 30 tháng chạp âm lịch, các Đấng cầm quyền cai trị Càn khôn thế giới đều lên Ngọc Hư Cung chầu lễ Đức Chí Tôn, để báo cáo các việc trong một năm vừa qua, và nhận nhiệm vụ trong năm tới.

Trong thời gian 7 ngày cuối năm nầy, các Chức sắc từ phẩm Chánh Phối Sư đổ xuống Giáo Hữu và các phẩm tương đương khi qui vị, tang lễ phải làm tại tư gia (nếu không có tư gia thì hành lễ tại Khách đình), không di linh cữu vào Báo Ân Từ và Đền Thánh, không chèo hầu, chỉ được chèo đưa.

Còn các phẩm :

-Lễ Sanh và các phẩm tương đương,

-Chức việc Bàn Trị Sự và các phẩm tương đương,

-Đạo hữu và các phẩm tương đương.

Khi qui liễu thì hành lễ cúng tế tại tư gia. Nếu vị nào không có tư gia thì hành lễ tại Khách đình.

Các lễ : Tế điện, Cầu Siêu, hành các phép bí tích, an táng, đều được tụng kinh như thường lệ.