1. Huyền cơ là gì?

Huyền cơ là Cơ Bút rất mầu nhiệm, do Đấng Thiêng liêng dùng điển lực trực tiếp viết ra trên giấy, không qua trung gian hai tay của đồng tử.

Tại Chi Minh Lý, ông Âu Minh Chánh biết dùng Huyền cơ, nhưng ông ta nhận thấy dùng Huyền cơ rất khó khăn và nguy hiểm, nên ông sử dụng cách Cầu Cơ hay Chấp Bút theo lối phổ thông để thỉnh Kinh, đặc biệt thỉnh được các bài Kinh: Niệm Hương, Khai Kinh, Kinh Sám Hối, Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối, Bài Tặng Thiên Đế, Bài Xưng Tụng Công Đức Thánh Thần Tiên Phật, .v.v...